Publiczna Szko豉 Podstawowa w P這cochowie
Nawigacja
Strona G堯wna
O szkole
Nasz patron
Nasz hymn
Nasze sukcesy
Aktualno軼i
Oddzia przedszkolny
Kalendarz szkolny
Rada Pedagogiczna
Samorz康 Uczniowski
Rada Rodzic闚
Statut szko造
Misja i wizja Szko造
Koncepcja Szko造
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Promujemy talenty!
Kontakt
Szukaj
Galeria
Podr璚zniki na rok szkolny 2017/2018
Sze軼iolatek w szkole
Akcje charytatywne
Pracownie multimedialne
Innowacje pedagogiczne
Harmonogram rekrutacji
Dokumenty szkolne
Projekty Unii Europejskiej
Ostatnie Artyku造
Czytanie tekst闚 Jan...
Wigilia 2018
Obchody 100-lecia Ni...
奸ubowanie Pierwszok...
XI Gminny Konkurs Pa...
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOx PODSTAWOWA IM. B. JANA PAWx II W PΜCOCHOWIE

I. Podstawy prawne – g堯wne za這瞠nia, cele i zadania wynikaj帷e z nowej podstawy programowej
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY ZGODNY Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o鈍iatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) og這szona 11 stycznia 2017 r. 2. Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta販enia og鏊nego dla szko造 podstawowej… 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72 4. Ustawa z dnia 7 wrze郾ia1991 r. o systemie o鈍iaty 5. Rozporz康zenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szko豉ch i plac闚kach systemu o鈍iaty dzia豉lno軼i wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzia豉nia narkomanii. 6. Rozporz康zenie MENiS z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie ramowych statut闚 publicznego przedszkola oraz publicznych szk馧 7. Rozporz康zenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plan闚 nauczania dla publicznych szk馧 8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 9. Ustawa z 26 pa寮ziernika 1982 r. o wychowaniu w trze德o軼i i przeciwdzia豉niu alkoholizmowi 10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast瘼stwami u篡wania tytoniu i wyrob闚 tytoniowych 11. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych. 12. Krajowy Program Przeciwdzia豉nia Narkomanii 13. Konwencja o Prawach Dziecka 14. Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
II. Cechy programu
1. Dzia豉nia wychowawcze • sp鎩ne z programami nauczania • kszta速uje postawy i umiej皻no軼i • tworzony jest z udzia貫m nauczycieli, uczni闚 i rodzic闚 • osadzony jest w tradycji szko造 i lokalnej spo貫czno軼i • uwzgl璠nia zmiany zachodz帷e w spo貫czno軼i szkolnej i lokalnej • zawiera warto軼i wa積e dla spo貫czno軼i szkolnej • wyznacza cele, zadania do realizacji • okre郵a odpowiedzialnych za realizacj zada 2. Dzia豉nia profilaktyczne • Wspomaga uczni闚 w radzeniu sobie z trudno軼iami, jakie zagra瘸j prawid這wemu rozwojowi i zdrowemu 篡ciu • Ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka, kt鏎e zaburzaj prawid這wy rozw鎩 ucznia i dezorganizuj jego zdrowy styl 篡cia • Inicjuje i wspomaga czynniki chroni帷e, kt鏎e sprzyjaj prawid這wemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu 篡ciu Wychowanie i profilaktyka s procesami odr瑿nymi, r騜ni帷ymi si celem dzia豉, jednak s ze sob 軼i郵e powi您ane i posiadaj wsp鏊ny obszar. Cel wychowania – wszechstronnie dojrza造 cz這wiek. Cel profilaktyki wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatk闚.
III. Charakterystyka programu wychowawczo – profilaktycznego
Program wychowawczo – profilaktyczny powsta w oparciu o: • Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego, szko造 podstawowej • Analiz potrzeb i oczekiwa uczni闚 i rodzic闚 • Wnioski wyp造waj帷e z analizy pracy nauczycieli Zadania szko造 Szko豉 powinna stwarza mo磧iwo軼i: 1. Doskonalenia umiej皻no軼i nauczycieli i wychowawc闚 w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniem oraz ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grup uczni闚 2. Rozwijania i wspierania dzia豉lno軼i wolontarystycznej 3. Wspieranie edukacji r闚ie郾iczej i program闚 r闚ie郾iczych 4. Przygotowanie oferty zaj耩 rozwijaj帷ych zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy dzia豉lno軼i zaspokajaj帷e wa積e potrzeby – podniesienia samooceny, sukcesu, przynale積o軼i i satysfakcji 篡ciowej Szko豉 powinna stwarza warunki do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowo軼i – pocz患szy od nabywania sprawno軼i intelektualnych a do rozwoju duchowego i moralnego. W wychowaniu m這dego cz這wieka najwa積iejsz rol odgrywa dom rodzinny. Rol szko造 powinno by wspieranie tych dzia豉, a ponadto wprowadzanie ucznia w prawid這we kontakty spo貫czne oraz rozwijania jego wiedzy i umiej皻no軼i. Znaczna cz窷 okolicznych mieszka鎍闚, w tym rodzic闚, tworzy zintegrowan spo貫czno嗆 lokaln, kt鏎a jest otwarta na wsp馧prac ze szko陰, nie tylko w zakresie wychowania, ale tak瞠 w innych obszarach wspieraj帷ych statutow dzia豉lno嗆 szko造. Dlatego bardzo wa積ym zadaniem szko造 jest rozwijanie 軼is貫j wsp馧pracy z mieszka鎍ami, rodzicami i instytucjami: • Powiatowa Komenda Policji w Pu速usku, • Komenda Powiatowa Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej w Pu速usku, • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pu速usku, • Pu速uska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pu速usku, • SZOZ w Pu速usku, MCKiS w Pu速usku, • Parafia b. Jana Paw豉 II w Pu速usku Realizacji planu wychowawczo –profilaktycznego w Szkole Podstawowej w P這cochowie s逝膨 inicjatywy podejmowane wsp鏊nie przez nauczycieli, uczni闚 i rodzic闚; • Pasowanie przedszkolak闚 i pierwszoklasist闚 • Organizacja Gminnego Konkursu Papieskiego • Andrzejki po陰czone z konkursem recytatorskim • Miko豉jki i Miko豉jkowy Dzie Bajek • Wigilia Szkolna • Choinka • Pierwszy Dzie Wiosny • P這cocholandia • Wycieczki Kolejnym za這瞠niem planu jest wyrabianie i rozwijanie postaw patriotycznych, rozbudzanie u dzieci zainteresowa otaczaj帷ym 鈍iatem w jego lokalnym, spo貫cznym, geograficzno – przyrodniczym aspekcie, co wi捫e si z poznawaniem tradycji, obyczaj闚, warto軼i moralnych i kultury spo貫czno軼i, w kt鏎ej ucze 篡je. Realizacji tych zada sprzyja wsp馧praca z: • Muzeum Regionalnym w Pu速usku • Nadle郾ictwem Pu速usk Miar naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego b璠 uczniowie, kt鏎zy po latach jako doro郵i ludzie, b璠 mogli stwierdzi, ze uczyli si w szkole, kt鏎a da豉 im szans rozwoju zainteresowa, osobowo軼i i odpowiedzialnych, aktywnych i tw鏎czych postaw i 瞠 panowa豉 w niej 篡czliwa, przyjazna i bezpieczna atmosfera.
IV. Diagnoza
Program napisano w oparciu o: • ewaluacj poprzedniego programu wychowawczego i profilaktyki, • wyniki ewaluacji wewn皻rznej • wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, • kierunki realizacji polityki o鈍iatowej pa雟twa, • diagnoz 鈔odowiska szkolnego, • wnioski z pracy zespo堯w zadaniowych, zespo堯w przedmiotowych, zespo堯w wychowawczych, sprawozda rady pedagogicznej Po dokonaniu analizy problem闚 wyst瘼uj帷ych w naszej szkole w bie膨cym roku nale篡: • zwr鏂i wi瘯sz uwag na dyscyplin i kultur osobist uczni闚 • motywowa uczni闚 do odrabiania prac domowych i aktywnego udzia逝 w zaj璚iach lekcyjnych i zaj璚iach dodatkowych zar闚no wyr闚nuj帷ych braki jak i rozwijaj帷ych • wprowadzi punktowy system oceniania • zach璚a do udzia逝 w akcjach charytatywnych • prowadzi dzia豉nia w kierunku likwidacji pojedynczych nieobecno軼i i poprawy frekwencji w szkole
V. Realizacja programu
1. Zaj璚ia edukacyjne z zakresu kszta販enia og鏊nego 2. Zaj璚ia z wychowawc 3. Zaj璚ia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 4. Zaj璚ia w klasach, mi璠zyklasowe, z udzia貫m ca貫j spo貫czno軼i szkolnej, indywidualne w trakcie bie膨cej pracy z uczniem 5. Inne zaj璚ia Zalecane formy prowadzenia dzia豉lno軼i wychowawczej i profilaktycznej w szkole 1. Interaktywne wyk豉dy, warsztaty, treningi umiej皻no軼i, projekty, debaty, szkolenia 2. Spektakle teatralne, spoty, kampanie spo貫czne, happeningi, pikniki edukacyjne 3. Inne formy uwzgl璠niaj帷e wykorzystanie aktywnych metod pracy Instytucje pozaszkolne wsp馧pracuj帷e przy realizacji programu 1. Jednostki samorz康u terytorialnego 2. Poradnia psychologiczno pedagogiczna 3. Plac闚ki doskonalenia nauczycieli 4. Podmioty realizuj帷e 鈍iadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzale積ie 5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 6. Policja, S康 Rodzinny 7. Pa雟twowa Stra Po瘸rna w Pu速usku 8. Lokalna OSP
VI. Model absolwenta
Absolwent PSP w P這cochowie jest: • Odpowiedzialny za siebie i innych • Aktywny i tw鏎czy • Ciekawy 鈍iata, poszukuj帷y • Kulturalny, tolerancyjny, asertywny • Otwarty na innych Potrafi: • Prawid這wo funkcjonowa w spo貫cze雟twie • 砰 z innymi i dla innych • Odr騜nia dobro od z豉 • Przyjmowa s逝szne argumenty, umiej皻nie broni w豉snych pogl康闚 • Wykorzysta posiadan wiedz w praktyce Zna i stosuje: • Podstawowe normy etyczne, moralne, spo貫czne • Zasady zdrowego stylu 篡cia
VII. Obowi您ki rodzic闚, nauczycieli, wychowawc闚
1. Rodzice wpajaj dzieciom podstawowe zasady funkcjonowania w spo貫cze雟twie i wsp馧pracuj ze szko陰 w dalszym rozwoju dziecka, a mianowicie: • Przekazuj i egzekwuj stosowanie og鏊nie przyj皻ych norm kulturalnego zachowania • Wskazuj potrzeb stosowania zwrot闚 grzeczno軼iowych • Wdra瘸j do poczucia obowi您ku i odpowiedzialno軼i za w豉sne post瘼owanie • Ucz potrzeby istnienia w鈔鏚 ludzi, przyjaznego stosunku do innych • Ucz odr騜nia dobro od z豉 • Motywuj do nauki • Pomagaj dokonywa wybor闚 i wspieraj dziecko w dzia豉niu • Interesuj si post瘼ami w rozwoju osobowo軼i dziecka • Wsp馧pracuj ze szko陰 w rozwijaniu talent闚, zainteresowa b康 wyr闚nywaniu brak闚 swojego dziecka 2. Nauczyciele rzetelnie realizuj podstawowe funkcje szko造: dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z, d捫 do pe軟i rozwoju osobowo軼i ucznia i w豉snej: • Kszta販 i wychowuj dzieci i m這dzie w umi這waniu Ojczyzny, poszanowaniu symboli narodowych, w duchu humanizmu, tolerancji, wolno軼i sumienia, sprawiedliwo軼i spo貫cznej i szacunku do pracy • Dbaj o kszta速owanie w鈔鏚 uczni闚 postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju i przyja幡i mi璠zy lud幟i r騜nych ras, narodowo軼i i 鈍iatopogl康闚 • D捫, aby uczniowie: o Rozwijali dociekliwo嗆 poznawcz ukierunkowan na poszukiwanie prawdy, dobra i pi瘯na o Mieli 鈍iadomo嗆 篡ciowej u篡teczno軼i wiedzy oraz sp鎩no軼i wszystkich dziedzin 篡cia o Stawali si bardziej samodzielni w d捫eniu do dobra, godz帷 umiej皻ne d捫enie do dobra w豉snego z dobrem innych o Poszukiwali, odkrywali i d捫yli na drodze rzetelnej pracy do osi庵ni璚ia cel闚 篡ciowych o Uczyli si szacunku do dobra wsp鏊nego jako podstawy 篡cia spo貫cznego oraz przygotowali si do 篡cia w rodzinie, w spo貫czno軼i lokalnej i w pa雟twie, w duchu patriotyzmu, wzbogacaj帷 swe do鈍iadczenia o poznanie w豉snego dziedzictwa kulturowego o Kszta速owali w sobie podstaw dialogu, umiej皻no軼i s逝chania innych i rozumienia ich pogl康闚, umieli wsp馧dzia豉 i wsp馧tworzy w szkole wsp鏊not o Przestrzegali norm kultury osobistej oraz zasad przyj皻ych w statucie szko造 i wewn徠rzszkolnych regulaminach 3. Wychowawcy klas opracowuj i realizuj klasowe programy wychowawcze, kt鏎e s sp鎩ne z programem wychowawczym szko造 oraz: • Rozpoznaje 鈔odowisko rodzinne uczni闚 • Poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolno軼i i potrzeby uczni闚 oraz dba o ich rozw鎩 na terenie szko造, wsp馧pracuj帷 z innymi nauczycielami • Wsp馧dzia豉 z rodzicami i piel璕niark szkoln w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczni闚 z uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i psychoruchowych • Organizuje spotkania z rodzicami zespo這we i indywidualne w miar potrzeb, dbaj帷 o dokumentowanie tych spotka • Integruje rodzic闚 i anga簑je ich do pracy na rzecz klasy i szko造 • Organizuje spotkania klasowe: wycieczki, spotkania okoliczno軼iowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych, zak豉d闚 pracy itp. • Dba o rozw鎩 篡cia klasowego tworz帷 serdeczna atmosfer w鈔鏚 uczni闚, sprzyjaj帷 kole瞠雟twu i przyja幡iom • Reaguje i przeciwdzia豉 wszelkim formom agresji i wandalizmu • Wyja郾ia i kszta速uje normy wsp馧篡cia kole瞠雟kiego
VIII. G堯wne za這瞠nia programu wychowawczo – profilaktycznego szko造 podstawowej w P這cochowie
Cele g堯wne: Dzia豉lno嗆 wychowawczo – profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osi庵ni璚ie pe軟ej dojrza這軼i w sferze: 1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiej皻no軼i pozwalaj帷ych na prowadzenie zdrowego stylu 篡cia i podejmowania zachowa prozdrowotnych 2. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie r闚nowagi i harmonii psychicznej, ukszta速owanie postaw sprzyjaj帷ych wzmacnianiu zdrowia w豉snego i innych ludzi, kszta速owanie 鈔odowiska sprzyjaj帷ego rozwojowi zdrowia, osi庵ni璚ie w豉軼iwego stosunku do 鈍iata, poczucia si造, ch璚i do 篡cia i witalno軼i 3. Spo貫cznej – ukierunkowanej na kszta速owanie postawy otwarto軼i w 篡ciu spo貫cznym, opartej na umiej皻no軼i samodzielnej analizy wzor闚 i norm spo貫cznych oraz 獞iczeniu umiej皻no軼i wype軟iania r鏊 spo貫cznych 4. Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu warto軼i, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia 5. Wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i spo貫cznego ucznia 6. W豉軼iwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego 7. Zaznajomienie z zagro瞠niami bezpiecze雟twa i zdrowia oraz uczenia prawid這wych reakcji na te zagro瞠nia 8. Edukacja uczni闚, rodzic闚 i pracownik闚 szko造 w zakresie uzale積ie 9. Przeciwdzia豉nie przemocy i agresji 10. Wsp馧pracy z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym 11. Kszta速owania w鈔鏚 uczni闚 postawy tolerancji i otwarto軼i wobec odmienno軼i przekona, postaw i warto軼i Cele szczeg馧owe: 1. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 篡cia 2. Kszta速owanie hierarchii systemu warto軼i, w kt鏎ym zdrowie nale篡 do jednej z najwa積iejszych warto軼i w 篡ciu 3. Wzmacnianie w鈔鏚 uczni闚 i wychowank闚 wi瞛i ze szko陰 oraz spo貫czno軼i lokaln 4. Kszta速owanie przyjaznego klimatu w szkole , budowanie prawid這wych relacji r闚ie郾iczych oraz relacji uczni闚 i nauczycieli, wychowank闚 i wychowawc闚, a tak瞠 nauczycieli, wychowawc闚 i rodzic闚, w tym wzmacnianie wi瞛i z r闚ie郾ikami oraz nauczycielami i wychowawcami 5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawc闚 oraz rodzic闚 i opiekun闚 6. Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospo貫cznych 7. Wychowanie do warto軼i. Kszta速owanie postaw. 8. Wzmocnienie bezpiecze雟twa dzieci i m這dzie篡 9. Ograniczenie zachowa agresywnych i przemocy w szkole 10. Wzmacnianie poczucia w豉snej warto軼i 11. Wykszta販enie asertywnych postaw zachowa uczni闚 12. Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialno軼i za w豉sne zdrowie 13. Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobu radzenia sobie z nim 14. Rozwijanie umiej皻no軼i radzenia sobie z napi璚iem pojawiaj帷ym si w trudnych sytuacjach 15. Kszta速owanie i wzmacnianie norm przeciwnych u篡waniu 鈔odk闚 i substancji szkodliwych - papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki – przez wychowank闚, a tak瞠 norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowa ryzykownych 16. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawc闚 w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczni闚 i wychowank闚 zachowa ryzykownych 17. Propagowanie zdrowego stylu 篡cia 18. Wskazywanie po膨danych wzorc闚 zachowa, ograniczenie zjawisk agresji w鈔鏚 uczni闚 19. Wskazywanie konstruktywnych sposob闚 sp璠zania wolnego czasu Zadania Wewn徠rzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Cele programu WSDZ: 1. Rozwijanie aktywno軼i poznawczej uczni闚 w kierunku w豉軼iwej oceny swoich mo磧iwo軼i psychofizycznych 2. Poznawanie przez m這dzie w豉snej osobowo軼i w okre郵aniu przydatno軼i zawodowej 3. Kszta速owanie 鈍iadomych decyzji w wyborze zawodu i szko造 4. Aktywizowanie uczni闚 do poznawania r騜nych grup zawodowych 5. Inspirowanie m這dzie篡 do poznawania kierunk闚 kszta販enia i wymaga edukacyjnych w szko豉ch 鈔ednich 6. Rozwijanie umiej皻no軼i pracy zespo這wej, prze豉mywanie barier 鈔odowiskowych oraz kszta速owanie w豉軼iwych relacji spo貫cznych 7. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilno軼i zawodowej i bezrobocia 8. Aktywizowanie rodzic闚 w proces wychowawczy dziecka dotycz帷y wyboru w豉軼iwej szko造 鈔edniej i wyboru zawodu 9. W陰czenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole 10. Prowadzenie diagnozy 鈔odowiska szk馧 鈔ednich – ranking – i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczni闚 oraz do zmian rynku pracy W ramach pracy z nauczycielami: • Okre郵enie zada dotycz帷ych orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego szko造 • Realizacja dzia豉 z zakresu przygotowania uczni闚 do wyboru drogi zawodowej i przysz貫go pracownika • Prowadzenie zr騜nicowanych metod aktywnego poznania zawod闚, osobowo軼i i kierunk闚 kszta販enia oraz rynku pracy • Zapoznawanie si z zawodami przysz這軼i na rynku krajowym • Wsp馧praca z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn i Urz璠em Pracy w zakresie orientacji zawodowej W ramach pracy z uczniami: • Poznawanie r騜nych zawod闚 • Autodiagnoza preferencji i zainteresowa zawodowych w odniesieniu do specyfikacji wybieranych zawod闚 • Konfrontowanie w豉snej samooceny z wymaganiami szk馧 i zawod闚 • Poznawanie struktury i warunk闚 przyj耩 do szk馧 鈔ednich • Analiza potrzeb rynku pracy i mo磧iwo軼i zatrudnienia na lokalnym, krajowymi unijnym rynku pracy • Grupowe zaj璚ia aktywizuj帷e prawid這wy wyb鏎 zawodu i szko造 – warsztaty, treningi • Wskazywanie mo磧iwo軼i uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozao鈍iatowym • Kszta速owanie umiej皻no軼i 鈍iadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy
IX. Udzia uczni闚 w obchodach rocznic, wydarze historycznych, 鈍i徠 pa雟twowych i uroczysto軼iach szkolnych
1. Harmonogram uroczysto軼i w czasie roku szkolnego: • Uroczyste rozpocz璚ie roku szkolnego • 安i皻o Patrona Szko造 – Gminny Konkurs Papieski • Dzie Edukacji Narodowej • 安i皻o Niepodleg這軼i • 安i皻o Konstytucji • P這cocholandia • Uroczysto嗆 zako鎍zenia roku szkolnego 2. Ceremonia szkolny, zwyczaje i obyczaje szkolne: • Pasowanie przedszkolak闚 i uczni闚 klasy pierwszej • Zabawy andrzejkowe • Miko豉jki • Wigilia • Bal karnawa這wy, walentynkowy • 安i皻o wiosny, obrz璠y wielkanocne • Wycieczki klasowe • Uroczyste po瞠gnanie absolwent闚 • Apele szkolne • Organizowanie konkurs闚, wyst瘼闚 artystycznych, wystaw prac uczni闚
X. Monitorowanie programu wychowawczego szko造:
1. Przygl康anie si rezultatom realizowanych zada 2. Dyskusja z odbiorcami dzia豉 (jak je widz, co chcieliby zmieni i dlaczego) 3. Badanie wynik闚 naszych dzia豉 Sposoby monitorowania: • Podsumowanie spotkania, imprezy • Notowanie spostrze瞠 • Kronika szko造, strona internetowa szko造, Facebook • Portfolio wychowawcy • Kr鏒kie ankiety do uczni闚, nauczycieli, rodzic闚 badaj帷e ich opinie • Biuletyn informacyjny • Gazetki klasowe, szkolne • Karty samooceny • Rozmowy z uczniami podczas godzin wychowawczych Je郵i to konieczne, nale篡 wprowadza poprawki, dokonywa zmian, przystosowywa program do stale zmieniaj帷ych si potrzeb 鈔odowiska szkolnego
XI. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szko造 – zbieranie danych i ich interpretacja
Cel: okre郵enie, czy program realizuje postawione mu zadania Sposoby i 鈔odki ewaluacji: • Obserwacja zachowania uczni闚 • Obserwacja post瘼u w zachowaniu i nauce • Frekwencja na zaj璚iach organizowanych przez szko喚 – dzienniki zaj耩 • Wyniki ewaluacji programu prowadzone przez uczni闚 i ich rodzic闚 – ankieta, wywiad, rozmowa • Ocena samopoczucia uczni闚 w szkole • Ocena stopnia zintegrowania uczni闚 w szkole itp. Ocena skuteczno軼i programu dokonuje si na podstawie informacji i danych p造n帷ych z aktualnej diagnozy 鈔odowiska wychowawczego szko造 1. Analizuje si podejmowane przez nauczycieli dzia豉nia w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego poprzez kontrol Planu Wychowawczego danej klasy, kontrol dokumentacji, monitorowanie dziennik闚 lekcyjnych pod k徠em realizacji dzia豉 wychowawczych i profilaktycznych podczas lekcji przedmiotowych, kontrol dziennik闚 zaj耩 dodatkowych 2. Skuteczno嗆 prowadzonych oddzia造wa wychowawczo – profilaktycznych sprawdzana jest poprzez analiz informacji zawartych w dziennikach poszczeg鏊nych oddzia堯w, danych klasyfikacyjnych, raportach ewaluacji wewn皻rznej, innych dokumentach szkolnych 3. Funkcjonowanie uczni闚, ich zachowania poddaje si obserwacji przez wychowawc闚, innych nauczycieli i pracownik闚 szko造 4. Informacje na temat aktualnych problem闚, oczekiwanej poprawy zachowa uczni闚 pozyskuje si na podstawie analizy wpis闚 przez nauczycieli uwag dotycz帷ych zachowa uczni闚 w danym oddziale, jak r闚nie rozm闚 z rodzicami 5. Dokonaniu ewaluacji s逝膨 odpowiedzi rodzic闚, uczni闚 i nauczycieli na pytania ankietowe 6. Na podstawie analizy zebranych danych wyci庵ane zostaj wnioski dotycz帷e poprawy sytuacji problemowych i zalecenia w zakresie oddzia造wa profilaktycznych na kolejny rok Przyk豉dowe wska幡iki ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego: 1. Ilo軼iowe: • Frekwencja uczni闚 na zaj璚iach lekcyjnych • Liczba uczestnik闚 zaj耩 pozalekcyjnych - % og馧u uczni闚 • Ilo嗆 prac wykonanych przez uczni闚 • Liczba uczni闚 z problemami wychowawczymi • Liczba uczni闚 przyst瘼uj帷ych do konkurs闚, liczba laureat闚 • Ilo嗆 wycieczek organizowanych przez szko喚, liczba rodzic闚 zaanga穎wanych w prac szko造 itp. 2. Jako軼iowe • Aktywno嗆 uczni闚 na zaj璚iach lekcyjnych i pozalekcyjnych • Umiej皻no軼i, wiadomo軼i, postawy uczni闚 • Samopoczucie uczni闚 w danej klasie, szkole • Przyczyny nieobecno軼i uczni闚 na zaj璚iach • Post瘼 w zachowaniu, w nauce • Wsp馧praca ze 鈔odowiskiem lokalnym itp.
XII. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
INTEGRACJA I BEZPIECZE垶TWO Zadania szczeg馧owe Ucze zna, wie, potrafi… Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Kszta速owanie tolerancyjnych postaw wobec innych Rozumie prawo do odmienno軼i, kulturowej, religijnej; nie warto軼iuje ludzi na lepszych i gorszych; szanuje odmienne obyczaje, dostrzega potrzeby w豉sne i innych 1.Pogadanki na lekcjach wychowawczych 2.Organizowanie zaj耩 integracyjnych szkolnych, klasowych 3.Udzia w akcji WO同 4.Organizowanie pomocy kole瞠雟kiej 5.Wolontariat szkolny 6. Przedstawienia edukacyjno - profilaktyczne Wychowawcy klas, katecheta, zaj璚ia WD Wg planu pracy 2.Kszta速owanie postaw odpowiadaj帷ych przyj皻ym normom Zna prawa i obowi您ki; szanuje koleg闚 i doros造ch; potrafi komunikowa si z innymi; zachowuje si kulturalnie i z godno軼i 1.鑿iczenia w pos逝giwaniu si komunikatami typu JA 2.Wdra瘸nie do u篡wania form grzeczno軼iowych i kulturalnego zachowania Wszyscy nauczyciele Ca造 rok 3.Negocjacyjne rozwi您ywanie konflikt闚 Argumentuje swoje zdanie i potrafi przyj望 s逝szne argumenty; dostrzega warto嗆 pokojowego rozwi您ania 1.Wdra瘸nie do kultury rozmowy i dyskusji na wszystkich lekcjach 2. Zawieranie kontrakt闚 klasowych i odwo造wanie si do tych zapis闚 Wychowawcy klas, nauczyciele Ca造 rok 4.Kszta速owanie odpowiedzialno軼i za siebie i za innych Zna i przestrzega zapis闚 statutu i szkolnych regulamin闚; bierze odpowiedzialno嗆 za w豉sne post瘼owanie; wspiera s豉bszych; ostrzega o niebezpiecze雟twie; udziela pierwszej pomocy; zachowuje ostro積o嗆 w stosunku do obcych os鏏 i nieznanych zwierz徠; zna podstawowe przepisy o ruchu drogowym 1.Zapoznanie ze szkolnymi regulaminami 2.Zapoznanie z planem ewakuacji szko造, sygna豉mi alarmowymi, instrukcj zachowania w razie ewakuacji 3.Zapoznanie z przepisami BHP na zaj璚iach szkolnych 4.Pogadanki, dyskusje, scenki sytuacyjne, film 5.Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego 6.Udzia w konkursach, quizach itp. 7.Organizowanie szkole i egzamin闚 na karty rowerowe Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiot闚, piel璕niarka, lekarz, nauczyciel techniki, koordynator ds. bezpiecze雟twa, policjant Ca造 rok ZDROWY STYL 玆CIA Zadanie Ucze zna, wie, potrafi… Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Dbanie o higien osobist i higien otoczenia Dba o czysty, schludny wygl康 i higien cia豉, otoczenia i miejsca pracy 1.Przypomnienie zapis闚 Statutu 2.Wykazanie wp造wu w豉軼iwej higieny na zdrowie 3.Okre郵enie i egzekwowanie obowi您k闚 dy簑rnego 4.Udzial w akcji „Sprz徠anie 鈍iata” Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel przyrody, biologii, dyrektor Wed逝g planu pracy 2.Promowanie zdrowego stylu 篡cia Zna znaczenie wypoczynku czynnego dla zachowania sprawno軼i fizycznej; potrafi w豉軼iwie rozplanowa nauk i wypoczynek; zdrowo i regularnie si od篡wia; zna niekorzystny wp造w „fast food” na zdrowie 1.Pogadanka na temat zdrowego stylu 篡cia 2.Zach璚anie do lektury 3.Zaj璚ia w ramach przyrody, biologii, sporz康zanie jad這spis闚 4.Spotkanie z piel璕niark 5.Organizowanie i udzia w zawodach sportowych Wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii, WF, piel璕niarka Wed逝g plan闚 pracy 3.U鈍iadomienie konieczno軼i ochrony 鈔odowiska naturalnego Potrafi wskaza przyczyny i skutki zanieczyszcze; dostrzega wp造w zanieczyszcze na stan 鈔odowiska i zdrowotno嗆 organizm闚 篡wych; szanuje wszystkie elementy przyrody 1.Pogadanki w ramach obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 2.Wycieczki po okolicy 3.Raporty o stanie 鈔odowiska 4.Ogl康anie film闚 5. Organizowanie konkurs闚 wiedzy Wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii, chemii, geografii, inni Wed逝g plan闚 pracy zaj耩 lekcyjnych i pozalekcyjnych 4.Post瘼owanie zgodne z zasadami profilaktyki Zna rodzaje zagro瞠 dotycz帷ych uzale積ie, przejaw闚 agresji, rozumie ich skutki; unika zachowa zagra瘸j帷ych zdrowiu i 篡ciu; zg豉sza dostrze穎ne zagro瞠nie 1.Realizacja dzia豉 w zakresie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Wszyscy nauczyciele Ca造 rok KULTURA I TRADYCJA Zadania Ucze zna, wie, potrafi… Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Poznawanie kultury i tradycji w豉snego regionu, innych region闚 Polski i kraj闚 UE Uczestniczy w uroczysto軼iach szkolnych; zna symbole narodowe; zna i odwiedza miejsca pami璚i narodowej; wsp馧tworzy tradycje szko造; uczestniczy w zaj璚iach szkolnych 1.Organizowanie uroczysto軼i klasowych, szkolnych 2.Organizowanie rajd闚 i wycieczek 3.Opieka nad miejscami pami璚i 4.Odkrywanie, dokumentowanie i promowanie zwyczaj闚, tradycji, historii regionu 5.Organizowanie konkurs闚 wiedzy i artystycznych Wychowawcy, nauczyciele historii, j瞛yka polskiego, inni nauczyciele Wg plan闚 pracy 2.Uczestnictwo w 篡ciu kulturalnym Korzysta z dost瘼nych d鏏r kultury; potrafi podj望 dyskusj, wyrazi w豉sne pogl康y, opini; identyfikuje si ze swoj miejscowo軼i, z regionem, krajem; odczuwa dum z dorobku kulturowego swojego kraju; wsp馧tworzy i promuje nowe tradycje 1.Organizowanie wyjazd闚 do kina, do teatru, do muzeum, na wycieczki, rajdy 2.Organizowanie warsztatowych zaj耩 pozalekcyjnych 3.Organizowanie okazjonalnych klub闚 dyskusyjnych 4.Zak豉danie kronik, gromadzenie zbior闚, zdj耩, eksponat闚 historycznych Wychowawcy, nauczyciele historii, j瞛yka polskiego, inni nauczyciele Wg plan闚 pracy ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Zadania Ucze zna, wie, potrafi… Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Rozwijanie zainteresowa turystyczno - krajoznawczych Uczestniczy w rajdach, wycieczkach; wsp馧tworzy tras i program zaj耩 pozaszkolnych; rozwija posiadan wiedz, po篡tecznie sp璠za wolny czas; poznaje walory turystyczno – krajoznawcze Polski; potrafi wsp馧pracowa i przebywa w grupie 1.Organizowanie rajd闚, biwak闚, wycieczek 2.Wsp鏊ne planowanie, opracowywanie tras i program闚 3.Analizowanie ofert turystycznych, map, atlas闚, poszukiwanie informacji Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiot闚 Wg plan闚 pracy 2.Rozwijanie zdolno軼i organizacyjnych Wie, jak przygotowa si do podr騜y; uczestniczy w organizacji wyjazdu; planuje program pobytu; uczestniczy w wycieczce 1.Wsp鏊ne planowanie, przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w wycieczkach, rajdach Wychowawcy, inni nauczyciele Wg plan闚 pracy 3.Wdra瘸nie do poszukiwania ciekawych form sp璠zania wolnego czasu poza szko陰 Warto軼iuje r騜ne formy sp璠zania wolnego czasu; wzbogaca swoj dotychczasow wiedz; rozszerza swoje zainteresowania; uczy si przebywania w grupie i wsp馧pracy z r闚ie郾ikami 1.Organizowanie zielonych szk馧 2.Opracowywanie ciekawych program闚 pobytu uwzgl璠niaj帷ych propozycje uczni闚 3.W陰czanie uczni闚 w organizacje przebiegu pobytu poza szko陰 Wychowawcy, inni nauczyciele, organizatorzy zaj耩 pozaszkolnych Wg plan闚 pracy ORIENTACJA ZAWODOWA Zadanie Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Wyb鏎 przez ucznia szko造 i odpowiedniego zawodu 1.Diagnozowanie zapotrzebowania poszczeg鏊nych uczni闚 na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kszta速owania kariery zawodowej 2.Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla dzieci i m這dzie篡 3.Udost瘼nianie u doradcy zawodowego bazy informacyjnej dotycz帷ej przysz貫j edukacji i pracy zawodowej, tak瞠 w formie wirtualnej 4.Prowadzenie zaj耩 przygotowuj帷ych uczni闚 do 鈍iadomego planowania kariery i podj璚ia roli zawodowej 5.Om闚ienie dokumentacji i kryteri闚 przyj耩 uczni闚 do szk馧 ponadpodstawowych – logowanie internetowe 6.Informowanie o organizowaniu „Otwartych dniach szk馧 ponadpodstawowych” – kontakt z dyrekcj szk馧 ponadpodstawowych 7.Badanie „Los闚 Absolwent闚” – kontakt ze szko豉mi ponadpodstawowymi Doradca zawodowy Doradca zawodowy Doradca zawodowy Doradca zawodowy Doradca zawodowy, nauczyciel informatyki, wychowawca Wychowawca, doradca zawodowy Dyrektor szko造 Na bie膨co Wed逝g potrzeb Wed逝g potrzeb Wed逝g planu Na bie膨co W zale積o軼i od mo磧iwo軼i i potrzeb Wed逝g ustalonego planu SAMORZ.NO汎 Zadania Ucze zna, wie, potrafi… Spos鏏 realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Poznanie zasad wyborczych Zna procedur wybor闚; czynnie uczestniczy w wyborach; g這suje i bierze odpowiedzialno嗆 za swoj decyzj; uczy si demokracji 1.Opracowanie czytelnych regulamin闚 SU 2.Zapoznanie uczni闚 z ordynacj wyborcz 3.Wsp鏊ne przygotowanie kart wyborczych 4.Podsumowanie wynik闚 wybor闚 i ich ocena Opiekun SU, uczniowie IX 2.Wsp鏊uczestniczenie w planowaniu pracy SK i SU Zg豉sza w豉sne propozycje; argumentuje w豉sne zdanie; deklaruje pomoc w realizacji; dostrzega sw鎩 wp造w na sprawy szko造 1.Zaproszenie wszystkich uczni闚 do sk豉dania propozycji planu pracy Opiekun SU IX-X 3.Kszta速owanie poczucia odpowiedzialno軼i za realizacj zaplanowanych dzia豉 Wsp馧pracuje dla osi庵ni璚ia celu; dostrzega potrzeb kompromisowych rozwi您a; rozdziela zadania, planuje czas realizacji zada, przewiduje efekty; uczy si samodzielno軼i i odpowiedzialno軼i za realizacj powierzonego dzia豉nia; uczy cieszy si z sukcesu i godzi z pora磬 1.Nadzorowanie pracy uczni闚 z nastawieniem na du膨 ich samodzielno嗆 Opiekun SU, nauczyciele, rodzice Ca造 rok PROFILAKTYKA Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza 1.Diagnozowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczni闚 2.Zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz bie膨cej w nauce –zaj璚ia wyr闚nawcze 3.Wspieranie uczni闚 podczas odrabiania lekcji na 鈍ietlicy szkolnej 4.Przygotowanie oferty zaj耩 pozalekcyjnych 5.Informowanie rodzic闚 o formach i rodzajach pomocy oferowanej przez szko喚 i instytucje wspieraj帷e Wychowawcy, nauczyciele przedmiot闚 Dyrektor, wychowawcy Opiekunowie 鈍ietlicy Dyrektor, nauczyciele Wychowawcy Na bie膨co Na bie膨co Na bie膨co IX Na bie膨co 2.Zapewnienie bezpiecze雟twa w czasie zaj耩 lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w drodze do szko造 1.Kontrola os鏏 wchodz帷ych na teren szko造 2.Dy簑ry nauczycieli w czasie przerw mi璠zylekcyjnych oraz kontrola zachowa uczni闚 w toaletach 3.Nadzorowanie uczni闚 podczas przyjazd闚 do szko造 i odjazd闚 do domu 4.Szkolenia i egzaminy na kart rowerow 5.Spotkania z Policj 6.Zapoznanie z regulaminami pracowni oraz zachowania w szkole i w drodze do szko造 7.Lekcje wychowawcze na temat bezpiecznych zabaw przy uwzgl璠nieniu zmian w przepisach BHP Wo幡a Dyrektor, nauczyciele Opiekun, nauczyciele Nauczyciel techniki, wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy klas Ca造 rok Ca造 rok, wed逝g harmonogramu Ca造 rok, wg harmonogramu Wed逝g planu pracy Wed逝g uzgodnie z Policj IX IX 3.Rozwijanie umiej皻no軼i spo貫cznych 1.D捫enie do integracji dzieci i m這dzie篡 w poszczeg鏊nych oddzia豉ch 2.Lekcje wychowawcze, pogadanki w oddzia豉ch 3.Skuteczna i poprawna komunikacja 4.Zachowanie w trudnych spo貫cznie sytuacjach 5.Eliminowanie negatywnego wp造wu niekt鏎ych grup spo貫cznych 6.Kszta速owanie postaw spo貫cznych Wychowawcy, pedagog Ca造 rok, wed逝g potrzeb 4.Rozw鎩 osobowo軼i 1.Pogadanki na temat postaw 篡ciowych opartych na szacunku do siebie, poczuciu w豉snej warto軼i i poczuciu bezpiecze雟twa Wychowawcy, pedagog Na bie膨co 5.Dbanie o zdrowie i rozw鎩 fizyczny. Ugruntowanie wiedzy i umiej皻no軼i u uczni闚, ich rodzic闚 i opiekun闚, nauczycieli i wychowawc闚 z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia 1.Pogadanki na temat higieny osobistej 2.Rozmowy o zdrowiu na podstawie film闚 edukacyjnych 3.Przybli瞠nie rodzicom zagadnie dotycz帷ych wad postawy i metod ich korygowania 4.Zwracanie uwagi na prawid這we siedzenie uczni闚 podczas zaj耩 5.Analiza czynnik闚 chorobotw鏎czych wywo逝j帷ych choroby zaka幡e 6.Poznanie przyczyn chor鏏 alergicznych, uk豉du kr捫enia, nowotworowych itp. oraz wskazanie zasad profilaktyki Wychowawcy we wsp馧pracy z piel璕niark, nauczycielem przyrody, biologii Ca造 rok, wg potrzeb 6.Sport i turystyka jako formy wypoczynku czynnego 1.Wdra瘸nie do poznawania regionu i kraju 2.Poznawanie w豉snego regionu pod wzgl璠em historycznym, geograficznym, przyrodniczym i etnograficznym w trakcie wycieczek dydaktycznych i poznawczych 3.Poznawanie obszar闚 chronionego krajobrazu, rezerwat闚 i pomnik闚 przyrody w najbli窺zej okolicy Wychowawcy klas, nauczyciele biologii i przyrody, wszyscy nauczyciele, opiekunowie k馧 zainteresowa Wed逝g plan闚 pracy, na lekcjach przyrody, biologii 7.U鈍iadomienie negatywnego wp造wu nikotyny na zdrowie 1.Przeprowadzenie pogadanki na temat szkodliwo軼i palenia papieros闚 2.Udzia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zwi您anych z uzale積ieniami od papieros闚 3.Zorganizowanie spotkania z rodzicami Wychowawcy, pracownik Sanepidu Wg planu pracy 8.U鈍iadomienie zagro瞠 dla zdrowia wynikaj帷ych z za篡wania narkotyk闚 i dopalaczy 1.Lekcje wychowawcze na temat szkodliwo軼i narkotyk闚, dopalaczy oraz zagro瞠nia zara瞠niem si wirusem HIV 2.Przekazanie informacji o instytucjach i o鈔odkach udzielaj帷ych pomocy i wsparcia w walce z na這giem 3.Edukacja rodzic闚 na temat oddzia造wania dopalaczy na organizm m這dego cz這wieka Wychowawcy we wsp馧pracy z pedagogiem Wg planu pracy 9.U鈍iadomienie uczniom zagro瞠 zdrowotnych i szk鏚 spo貫cznych wynikaj帷ych z picia alkoholu 1.Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat skutk闚 indywidualnych i spo貫cznych nadu篡wania alkoholu Pedagog, wychowawcy Wg planu pracy 10.Zapobieganie przemocy i agresji w鈔鏚 uczni闚 1.Edukacja na temat odpowiedzialno軼i karnej nieletnich 2.Zaznajomienie uczni闚 z Konwencj Praw Dziecka 3.Wsp馧praca z policj, s康em, kuratorami s康owymi Wychowawcy we wsp馧pracy z policj Wg planu pracy 11.Bezpiecze雟two w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z medi闚 spo貫czno軼iowych 1.Przeprowadzenie zaj耩 na temat Cyberprzemocy 2.Spektakle teatralne 3.Udzia w akcjach i konkursach na temat bezpiecznego Internetu i netykiety Wychowawcy, nauczyciel informatyki Wg plan闚 pracy 13.Zapobieganie wagarom i u篡waniu przez uczni闚 wulgaryzm闚 1.Przeprowadzenie rozm闚 z uczniami i rodzicami na temat wagarowania 2.Informowanie rodzic闚 o nieusprawiedliwionych nieobecno軼iach ucznia 3.Przeprowadzenie na zaj璚iach wychowawczych pogadanek na temat savoir- vivr 4.Przypomnienie uczniom szkolnych kryteri闚 oceniania – system punktowy 5.Opracowanie i przyj璚ie kontrakt闚 klasowych Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel techniki Na bie膨co, wg plan闚 pracy 14.Wspieranie uczni闚 i rodzic闚 1.Informowanie rodzic闚 o mo磧iwo軼i starania si o pomoc socjaln 2.Informowanie o mo磧iwo軼i korzystania z bezp豉tnych obiad闚 dla uczni闚 w trudnej sytuacji materialnej 3.Przekazanie informacji rodzicom o instytucjach wspieraj帷ych 4.Zorganizowanie opieki 鈍ietlicowej dla uczni闚 oczekuj帷ych na zaj璚ia lub odjazd do domu Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog, opiekunowie 鈍ietlicy Pierwsze spotkanie z rodzicami, wg plan闚 pracy
XIII. Oczekiwane efekty
Przy realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego zak豉damy, 瞠 ucze: • Umie okaza sympati i przyja潯, jest otwarty i 篡czliwy • Ma poczucie w豉snej warto軼i, ceni innych, liczy si z ich zdaniem, szanuje rodzic闚 i nauczycieli • Jest dobrym koleg • Zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak si wobec nich zachowa • Potrafi korygowa w豉sne post瘼owanie i postawy zgodnie z norm moraln i spo貫czn • Samodzielnie dokonuje oceny i samooceny • Umie obdarzy innych zaufaniem • Rozpoznaje postawy negatywne spo貫cznie i nie akceptuje ich • Jest 鈍iadomy zagro瞠 wynikaj帷ych z uzale積ienia od papieros闚, alkoholu, narkotyk闚 • Potrafi radzi sobie z uzale積ieniem, znale潭 pomoc • Potrafi prawid這wo funkcjonowa w 鈔odowisku cyfrowym, w szczeg鏊no軼i tzw. nowych medi闚 • Radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyra瘸 swoje emocje • W陰cza si w prace samorz康u klasowego i szkolnego • Anga簑je si w dzia豉lno嗆 wolontariatu • Bierze aktywny udzia w uroczysto軼iach szkolnych • Zna zagro瞠nia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec si przed uzale積ieniami • Przestrzega bezpiecze雟twa w豉snego i innych • Dba o czysto嗆, higien, stosuje zasady zdrowego 篡wienia • Dba o najbli窺ze 鈔odowisko i chce pracowa na jego rzecz • Zdaje sobie spraw z u篡teczno軼i kszta販enia • Potrafi nawi您a wi瞛i nieformalne z wychowawc Dyrektor szko造 na bie膨co nadzoruje realizacj programu wychowawczo – profilaktycznego szko造 oraz warunki do jego realizacji poprzez m.in: • Wspieranie samorz康no軼i i samodzielno軼i uczni闚 • Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym • Zapewnienie w豉軼iwych warunk闚 do prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego • Tworzenie warunk闚 do kultywowania tradycji i kultury • Umo磧iwienie dzia豉nia na terenie szko造 wolontariatu, stowarzysze i organizacji m這dzie穎wych i innych organizacji wspieraj帷ych proces wychowania.
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.


Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie