Publiczna Szko豉 Podstawowa w P這cochowie
Nawigacja
Strona G堯wna
O szkole
Nasz patron
Nasz hymn
Nasze sukcesy
Aktualno軼i
Oddzia przedszkolny
Kalendarz szkolny
Rada Pedagogiczna
Samorz康 Uczniowski
Rada Rodzic闚
Statut szko造
Misja i wizja Szko造
Koncepcja Szko造
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Promujemy talenty!
Kontakt
Szukaj
Galeria
Podr璚zniki na rok szkolny 2017/2018
Sze軼iolatek w szkole
Akcje charytatywne
Pracownie multimedialne
Innowacje pedagogiczne
Harmonogram rekrutacji
Dokumenty szkolne
Projekty Unii Europejskiej
Ostatnie Artyku造
Czytanie tekst闚 Jan...
Wigilia 2018
Obchody 100-lecia Ni...
奸ubowanie Pierwszok...
XI Gminny Konkurs Pa...
Statut szko造
Statut Publicznej Szko造 Podstawowej im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie zosta zatwierdzony przez Rad Pedagogiczn na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. po uprzednim zaopiniowaniu go przez Rad Rodzic闚.
Statut Publicznej Szko造 Podstawowej im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie

Wersja zmieniona i ujednolicona.
Zatwierdzono uchwa陰 nr 2/2016/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 wrze郾ia 1991r. o systemie o鈍iaty art. 60 ust. 2 (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 z p騧. zm.) - Rozporz康zenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie ramowych statut闚 publicznych przedszkoli oraz publicznych szk馧 (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r., nr 35, poz. 22)

Spis tre軼i
Rozdzia I Postanowienia og鏊ne
Rozdzia II Cele i zadania szko造
Rozdzia III Spos鏏 wykonywania zada szko造
Rozdzia IV Organizacja pracy szko造
Rozdzia V Organy szko造 i ich kompetencje
Rozdzia VI Pracownicy pedagogiczni szko造
Rozdzia VII Pracownicy niepedagogiczni szko造
Rozdzia VIII Rodzice
Rozdzia IX Uczniowie
Rozdzia X Tradycje i ceremonia szkolny
Rozdzia XI Gospodarowanie finansami
Prowadzenie dokumentacji, piecz璚ie
Rozdzia XII Postanowienia ko鎍owe

Rozdzia I Postanowienia og鏊ne
1 1. Szko豉 nosi nazw: Publiczna Szko豉 Podstawowa im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie. 2. Siedziba Szko造 mie軼i si w budynku P這cochowo 72. 3. Ilekro w Statucie u篡wa si, bez bli窺zego okre郵enia, nazwy "Szko豉" nale篡 przez to rozumie Publiczna Szko豉 Podstawowa Im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie. 4. Szko豉 mo瞠 nosi imi, kt鏎e nadaje organ prowadz帷y na wniosek Rady Pedagogicznej lub wsp鏊ny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodzic闚 i Samorz康u Uczniowskiego. 2 1. Organem prowadz帷ym Szko喚 jest Gmina Pu速usk. 2. Organem sprawuj帷ym nadz鏎 pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator O鈍iaty w Warszawie 3 1. Szko豉 Podstawowa im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie jest publiczn szko陰 podstawow kszta販帷 w cyklu sze軼ioletnim. 2. Szko豉 ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy oddzia przedszkolny i klasy I-VI.. 3. Szko豉 wydaje 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造, odpisy i duplikaty oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach okre郵onych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4. Kszta販enie w Szkole odbywa si zgodnie z przepisami okre郵aj帷ymi ramowe plany nauczania oraz podstaw programow kszta販enia og鏊nego dla szk馧 podstawowych. 5. Nauka w Szkole jest bezp豉tna. 4 1. Ustalona nazwa Szko造 jest u篡wana w pe軟ym brzmieniu.
Rozdzia II Cele i zadania Szko造
5 1. Celem dzia豉nia Szko造 jest: 1.kszta販enie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szko豉ch ponadpodstawowych, a tak瞠 do 篡cia we wsp馧czesnym 鈍iecie, 2.przekazywanie wiedzy o problemach spo貫cznych, ekonomicznych, politycznych kraju i 鈍iata, kulturze i 鈔odowisku naturalnym, 3.zapewnianie uczniom warunk闚 do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego w przyjaznym, bezpiecznym oraz zdrowym 鈔odowisku, w poczuciu wi瞛i z rodzin oraz z uwzgl璠nieniem indywidualnych potrzeb i zapewnieniem wszystkim uczniom r闚nych szans, 4.rozwijanie u uczni闚 poczucia odpowiedzialno軼i, mi這軼i do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego, 5.kszta販enie i wychowanie w duchu samodzielno軼i, obowi您kowo軼i, altruizmu, tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, dzia豉nia samodzielnego i zespo這wego, 6.przyswajanie przez uczni闚 podstawowego zasobu wiadomo軼i na temat fakt闚, zasad, teorii i praktyk, dotycz帷ych przede wszystkim temat闚 i zjawisk bliskich do鈍iadczeniom uczni闚, 7.zdobycie przez uczni闚 umiej皻no軼i wykorzystywania posiadanych wiadomo軼i podczas wykonywania zada i rozwi您ywania problem闚, 8.pos逝giwanie si j瞛ykiem polskim, 9.篡cia w spo貫cze雟twie informacyjnym: wyszukiwanie, porz康kowanie i wykorzystywanie informacji z r騜nych 廝鏚e z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych we wsp馧pracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasob闚 multimedialnych i ksi璕ozbioru biblioteki, 10.w豉軼iwego odbioru i wykorzystania medi闚 (edukacja medialna), 11.dba這嗆 o zdrowie w豉sne, innych ludzi oraz tworzenie 鈔odowiska sprzyjaj帷ego zdrowiu (edukacja zdrowotna), 12.wyrabianie u uczni闚 postaw warunkuj帷ych sprawne i odpowiednie funkcjonowanie we wsp馧czesnym 鈍iecie 13. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz kszta速owanie czynno軼i intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 14. budowanie systemu warto軼i w tym wychowania dzieci tak, 瞠by lepiej orientowa造 si w tym, co jest dobre, a co z貫. 15. kszta速owanie u dzieci odporno軼i emocjonalnej ,koniecznej w trudnych sytuacjach, w tym tak瞠 豉godnego znoszenia stres闚 i pora瞠k 16. rozwijanie u dzieci umiej皻no軼i spo貫cznych, kt鏎e s niezb璠ne w poprawnych relacjach z dzie熤i i doros造mi. 17. stworzenia warunk闚 sprzyjaj帷ych wsp鏊nej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr騜nicowanych mo磧iwo軼iach fizycznych i intelektualnych. 18. troska o zdrowie dzieci i ich sprawno嗆 fizyczn , 19.zach璚anie do uczestnictwa w zabawach grach sportowych, budowania dzieci璚ej wiedzy o 鈍iecie spo貫cznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej皻no軼i prezentowania swoich przemy郵e w spos鏏 zrozumia造 dla innych. 20. wprowadzenie dzieci w 鈍iat warto軼i estetycznych i rozwijanie umiej皻no軼i wypowiadania si poprzez muzyk, ma貫 formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 21. kszta速owanie u dzieci poczucia przynale積o軼i spo貫cznej ( do rodziny, grupy r闚ie郾iczej, wsp鏊noty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 22. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo軼i, ak-tywno軼i i samodzielno軼i , a tak瞠 kszta速owanie tych wiadomo軼i i umiej皻no軼i, kt鏎e s wa積e w edukacji szkolnej. 23. zadaniem szko造 w zakresie wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju wycho-wania i kszta販enia dzieci w nast瘼uj帷ych obszarach. a) kszta速owanie umiej皻no軼i spo貫cznych dzieci porozumiewanie si z doros造mi i dzie熤i, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych b)kszta速owanie czynno軼i samoobs逝gowych, nawyk闚 higienicznych i kulturalnych. Wdra瘸-nie dzieci do utrzymywania 豉du i porz康ku. c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno軼i intelektualnych, kt鏎e stosuj w poznawaniu i rozu-mieniu siebie i swojego otoczenia, e) wychowanie zdrowotne i kszta速owanie sprawno軼i fizycznej dzieci, f)wdra瘸nie dzieci do dba這軼i o bezpiecze雟two w豉sne oraz innych, g) wychowanie przez sztuk –dziecko widzem i aktorem, h) wychowanie przez sztuk-muzyka i 酥iew, pl御y i taniec, i) wychowanie przez sztuk –r騜ne formy plastyczne, j) wspomaganie rozwoju umys這wego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zaintere-sowa technicznych, k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro瞠, l) wychowanie do poszanowania ro郵in i zwierz徠, ) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn, m) kszta速owanie gotowo軼i do nauki czytania i pisania, n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne, o) zapewnienie opieki uczniom oczekuj帷ym na zaj璚ia edukacyjne i 鈔odek transportu po zako-czonych lekcjach, p) zaopatrzenie uczni闚 w bezp豉tne podr璚zniki, materia造 edukacyjne oraz materia造 獞icze-niowe, na poszczeg鏊nych poziomach edukacyjnych, zgodnie z okre郵onym harmonogramem okre郵onym w art. 11 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. 2. Szko造 wynikaj z regulacji prawnych okre郵onych w : 1. Ustawie o systemie o鈍iaty z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. oraz rozporz康zeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie, 2. Rozporz康zenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kszta販enia og鏊nego, 3. Programie Wychowawczym Szko造, 4. Szkolnym Programie Profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczni闚 oraz potrzeb danego 鈔odowiska. 5. Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 (Dz. U. z 2009r., nr 4, poz. 17). 3. Cele i zadania szko造 uwzgl璠niaj: 1. zasady nauk pedagogicznych, 2. regulacje wynikaj帷e z Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka ONZ, 3. regulacje wynikaj帷e z Konwencji o Prawach Dziecka.
Rozdzia III Spos鏏 wykonywania zada Szko造
6 1.Realizacji cel闚 i zada Szko造 s逝膨 dzia豉nia Szko造 podejmowane: 1. w zakresie edukacji poprzez: a. realizacj Szkolnego Zestawu Program闚 Nauczania, b. przestrzeganie norm Wewn徠rzszkolnego Systemu Oceniania, c. prowadzenie zaj耩 religii realizowanych na zasadach zawartych w odr瑿nych przepisach, d. organizacj nauczania indywidualnego dla uczni闚, kt鏎ych stan zdrowia uniemo磧iwia ucz瘰zczanie do szko造 realizowanego na zasadach okre郵onych w odr瑿nych przepisach, e. korzystanie w spos鏏 zorganizowany z repertuaru kin, teatr闚, muze闚, wystaw itp., f. organizowanie k馧 zainteresowa, zespo堯w artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, g. organizowanie konkurs闚, olimpiad, zawod闚, przegl康闚, wystaw itp., h. zaopatrzenie uczni闚 klas I, II, III, IV, V w bezp豉tne podr璚zniki i materia造 獞iczeniowe i edukacyjne, 2 . w zakresie dzia豉 wychowawczych poprzez: a. realizacj Szkolnego Programu Wychowawczego, b. realizacj Szkolnego Programu Profilaktyki, c. opracowanie i realizacj Klasowych Program闚 Wychowawczych, d. prowadzenie zaj耩 wychowania do 篡cia w rodzinie, realizowanych na zasadach okre郵onych w odr瑿nych przepisach, e. tworzenie warunk闚 do rozwijania samorz康owych form 篡cia, f. umo磧iwienie uczniom udzia逝 w zaj璚iach religii i etyki, g. ucze, kt鏎y ucz瘰zcza zar闚no na religi jak i etyk otrzyma na 鈍iadectwie ocen z obu tych przedmiot闚, kt鏎e b璠 liczone do 鈔edniej. 3. w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznei poprzez: a. organizowanie, w miar mo磧iwo軼i finansowych szko造, zaj耩 dydaktyczno-wyr闚naw¬czych dla uczni闚 maj帷ych znaczne op騧nienia w uzyskiwaniu osi庵ni耩 z zakresu okre郵onych zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, b. organizowanie, w miar mo磧iwo軼i, bada logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w celu zdiagnozowania sfery intelektualno – psychicznej uczni闚. 4. w zakresie opieki, bezpiecznych i higienicznych warunk闚 pobytu ucznia w szkole: a. przestrzeganie przepis闚 bhp podczas realizacji wszystkich zada szko造, b. organizacj i realizacj dy簑r闚 nauczycieli w czasie przerw mi璠zylekcyjnych, c. organizowanie opieki nad uczniami w trakcie szkolnych zaj耩 obowi您kowych, nadobowi您kowych i pozalekcyjnych, podczas kt鏎ych nauczyciel prowadz帷y je odpowiada za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two ucznia, d. organizowanie opieki nad uczniami oczekuj帷ymi na zaj璚ia edukacyjne i oczekuj帷ymi na 鈔odek lokomocji po zako鎍zeniu zaj耩 edukacyjnych, e. organizowanie opieki nad uczniami podczas zaj耩 poza terenem szko造: wycieczek szkolnych, biwak闚, ognisk oraz imprez szkolnych. f. niezw這czne zawiadamianie dyrektora szko造 o wszelkich zdarzeniach nosz帷ych znamiona przest瘼stwa lub stanowi帷ych zagro瞠nie dla zdrowia lub 篡cia uczni闚. g. usuwanie natychmiast zagro瞠nia bezpiecze雟twa uczni闚 powsta造ch w wyniku awarii urz康ze technicznych; 2. Cele i zadania statutowe Szko造 realizowane s przez : 1. uczni闚, 2. nauczycieli, 3. wychowawc闚 klas, 4. pracownik闚 niepedagogicznych szko造, 5. rodzic闚. 3. Do realizacji cel闚 i zada statutowych Szko造 s逝膨: 1. sale lekcyjne znajduj帷e si w budynku szkolnym, spe軟iaj帷e wymogi bhp i p.po., 2. biblioteka szkolna, 3. pracownia komputerowa, 4. boisko szkolne, 5. gabinet piel璕niarki, 6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
Rozdzia IV Organizacja pracy Szko造
7 1. Szczeg馧ow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a Arkusz Organizacji Pracy Szko造 opracowany przez Dyrektora Szko造, z uwzgl璠nieniem Szkolnego Planu Nauczania, o kt鏎ym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania. 2. Dyrektor Szko造 przedstawia Arkusz Organizacji Pracy Szko造 do zatwierdzenia organowi prowadz帷emu Szko喚. 3. Dyrektor Szko造 po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzic闚 ustala zestaw podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i 獞iczeniowych, we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne. 8 1. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacji Pracy Szko造 Dyrektor Szko造 ustala Tygodniowy Rozk豉d Zaj耩 Edukacyjnych - obowi您kowych i pozalekcyjnych. 9 1. Podstawow jednostk organizacyjn Szko造 jest oddzia. 2. Termin rozpoczynania i ko鎍zenia ferii zimowych i letnich okre郵aj przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. Szczeg馧owe terminy, o kt鏎ych mowa w ust. 1 oraz organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacyjny szko造. 4. W szkole jest oddzia przedszkolny realizuj帷y program wychowania przedszkolnego. 4.1. praca wychowawczo dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, 4.2 godzina zaj耩 w oddziale przedszkolnym trwa 60 min. 4.3 czas trwania zaj耩 prowadzonych dodatkowo, w tym nauki religii , powinien by dostosowa-ny do mo磧iwo軼i rozwojowych dzieci i wynosi: - z dzie熤i w wieku:3-4-5 lat – oko這 15 minut i z dzie熤i w wieku oko這 6 lat – 30 minut. 4.4 organizacj pracy w ci庵u dnia , okre郵a ramowy rozk豉d dnia, 4.5 liczba dzieci w oddziale nie mo瞠 przekracza 25, 4.6 uchylony 4.7 uchylony 4.8 w przypadku zwi瘯szenia liczby uczni闚 o 1 i 2 w trakcie roku szkolnego pozostaje oddzia klas I-III nieoddzielony, zgodnie z art. 1 p. 46 nowelizacji oraz art.61 ust. o systemie o鈍iaty. Jest mo磧iwo嗆 zatrudnienia asystenta nauczyciela, 4.9 od roku 2016/2017 obowi您kiem szkolnym s obj皻e dzieci od 7 roku 篡cia, 4.10 obowi您ek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dziecka sze軼ioletniego, 4.11 dziecko ma prawo do rozpocz璚ia edukacji szkolnej od 6 roku 篡cia oraz kszta販enia umiej皻no軼i czytania, pisania i liczenia, 4.12 dziecko od 3- 5 roku 篡cia ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, 4.13 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta販enia specjalnego b璠zie mo積a odroczy obowi您ek szkolny, jednak nie d逝瞠j ni do ko鎍a roku szkolnego w tym roku kalendarzowego w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 5. Organizacj sta造ch ,obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 dydaktycznych i wychowawczych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩, ustalony przez dyrektora z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia. i higieny ucznia. W 11 punkt 3 uchylony. 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku鎍za w oddziale przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o podstaw programow oraz dopuszczona do u篡tku przez dyrektora szko造 programy wychowania przedszkolnego. 7. Na realizacj podstawy programowej przeznacza si nie mniej ni 5 godzin dziennie przy czym: - co najmniej 1/5 czasu nale篡 przeznaczy na zabaw ( w tym czasie dzieci bawi si swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela) - co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku m這dszych dzieci -¼ czasu dzieci sp璠zaj w ogrodzie przedszkolnym, na boisku i w parku itp.(organizowane s tam gry i zabawy ruchowe, zaj璚ia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz康kowe i ogrodnicze itp.) - najwy瞠j 1/5 czasu zajmuje r騜nego typu zaj璚ia dydaktyczne realizowane wed逝g wybranego programu wychowania przedszkolnego -pozosta造 czas 2/5 czasu nauczyciel mo瞠 dowolnie zagospodarowa (w tej puli czasu mieszcz si jednak czynno軼i opieku鎍ze, samoobs逝gowe, organizacyjne i inne). 8. W sprawowanie opieki nad dzie熤i konieczne jest przestrzeganie przez rodzic闚 lub prawnych opiekun闚 obowi您ku przyprowadzania i odbierania dzieci po uko鎍zeniu zaj耩. Dzieci mog by odbierane przez inne osoby doros貫 upowa積ione na pi鄉ie przez rodzic闚 lub prawnych opiekun闚. Osoby te musz zapewni dziecku pe軟e bezpiecze雟two. Dziecko nie mo瞠 by odbierane przez osoby b璠帷e pod wp造wem alkoholu. 9. Nauczyciel pracuj帷y w oddziale przedszkolnym: a) planuje i prowadzi prac dydaktyczno-wychowawcz w oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu, b) wsp馧pracuje z pedagogiem, logoped oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w celu rozwi您ywania problem闚, c) prowadzi i dokumentuje obserwacj pedagogiczn oraz przeprowadza 2 razy w roku diagnoz dojrza這軼i szkolnej swoich wychowank闚, d) zgodnie z zasad indywidualizacji, nauczyciel otacza opiek ka盥ego z wychowank闚 i dostosowuje metody i formy pracy do jego mo磧iwo軼i, wsp馧pracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddzia造wa wychowawczo-edukacyjnych 10 1. Podstawow form pracy Szko造 jest system klasowo-lekcyjny. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Czas trwania poszczeg鏊nych zaj耩 w klasach I - III ustala nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia, z zachowaniem og鏊nego, tygodniowego czasu zaj耩 przewidzianego ramowym planem nauczania. 4. Przerwy mi璠zylekcyjne trwaj 10 i 20 minut. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szko造 ustala inny czas trwania lekcji i przerw. 6. Pocz患szy od 01.09.2014 roku zaj璚ia edukacyjne w klasach I – III prowadzone s w oddzia豉ch licz帷ych nie wi璚ej ni 25 uczni闚. 7. W klasach IV-VI szko造 podstawowej podzia na grupy jest obowi您kowy na obowi您kowych zaj璚iach edukacyjnych z j瞛yk闚 obcych w oddzia豉ch licz帷ych wi璚ej ni 24 uczni闚; zaj璚ia mog by prowadzone w grupie oddzia這wej lub mi璠zy oddzia這wej licz帷ej nie wi璚ej ni 24 uczni闚 W klasach IV-VI szko造 podstawowej zaj璚ia wychowania fizycznego, w zale積o軼i od realizowanej formy tych zaj耩, mog by prowadzone 陰cznie albo oddzielnie dla dziewcz徠 i ch這pc闚 8. Na obowi您kowych zaj璚iach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w oddzia豉ch licz帷ych wi璚ej ni 24 uczni闚, liczba uczni闚 w grupie nie mo瞠 przekracza liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej 11 1. Szko豉, w miar mo磧iwo軼i finansowo- kadrowych, organizuje zaj璚ia pozalekcyjne typu ko豉 zainteresowa, zaj璚ia wyr闚nawcze i inne, z uwzgl璠nieniem, w szczeg鏊no軼i, potrzeb i mo磧iwo軼i uczni闚. 2. Zasady rekrutacji na zaj璚ia pozalekcyjne okre郵aj odr瑿ne przepisy. 3. uchylony. 4. Liczb uczestnik闚 zaj耩 wyr闚nawczych okre郵aj odr瑿ne przepisy. 12 1. W Szkole dzia豉 biblioteka szkolna. 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do Tygod¬niowego Planu Zaj耩 Edukacyjnych tak, aby umo磧iwi u篡tkownikom dost瘼 do jej zbior闚 przed zaj璚iami, podczas ich trwania i po ich zako鎍zeniu. 3. Biblioteka pe軟i funkcj kulturalno – rekreacyjn poprzez: a) uczestniczenie w rozwijaniu 篡cia kulturalnego, b) pomoc w organizowaniu imprez okoliczno軼iowych, c) gromadzenie materia堯w dotycz帷ych 篡cia kulturalnego i spo貫cznego, d) gromadzenie i udost瘼nianie zbior闚 dotycz帷ych regionu i miasta, e) wsp馧prac z innymi bibliotekami oraz pobliskimi o鈔odkami kultury w zakresie organizowania r騜norodnych imprez dla uczni闚 i 鈔odowiska lokalnego 4. Biblioteka s逝篡 rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczni闚, nauczycieli, wychowawc闚, pracownik闚 administracji i obs逝gi oraz rodzic闚. 5. Prowadzi dzia豉lno嗆 wspomagaj帷 w procesie kszta販enia i doskonalenia kadry pedagogicznej. 6. Stwarza warunki do rozwoju umys這wego i kulturalnego czytelnik闚. 7. Tworzy warunki do poszukiwania, porz康kowania i wykorzystywania informacji z r騜nych 廝鏚e oraz efektywnego pos逝giwania si technologi informacyjn. 8. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczni闚 oraz wyrabia i pog喚bia u uczni闚 nawyki czytania i uczenia si. 9. Korzysta z nowoczesnych 廝鏚e informacji. 10. Ustala zasady wsp馧pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami (wycieczki do bibliotek, zaj璚ia biblioteczne, udzia w konkursach, ogl康anie wystaw). 11. Realizacji cel闚 i zada biblioteki dokonuje si poprzez: 1. gromadzenie zbior闚, 2. opracowywanie zbior闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, 3. udost瘼nianie zbior闚 czytelnikom, 4. prowadzenie lekcji bibliotecznych, 5. wypo篡czanie, udost瘼nianie uczniom podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i 獞iczeniowych, przeznaczonych do obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych. 12. Zadania nauczyciela - bibliotekarza: a) dob鏎, gromadzenie, opracowywanie zbior闚 bibliotecznych, b) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, c) prowadzenie statystyki wypo篡cze i informowanie o niej wychowawc闚 klas, d) przedstawienie analizy wypo篡cze Radzie Pedagogicznej, e) inwentaryzacji zbior闚 biblioteki dokonuje si na wniosek Dyrektora, co najmniej raz na 5 lat na podstawie odr瑿nych przepis闚. f) organizowanie r騜nych form zaj耩 bibliotecznych propaguj帷ych czytelnictwo (wystawy, konkursy, zaj璚ia z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego), g) uzgadnianie stanu maj徠kowego biblioteki z ksi璕owo軼i, h) opracowywanie rocznych plan闚 dzia豉lno軼i biblioteki, i) poradnictwo w wyborach czytelniczych, j) udzielanie informacji bibliotecznych, k) przygotowywanie uczni闚 do korzystania z r騜nych 廝鏚e informacji poprzez zaj璚ia indywidualne i grupowe, l) udost瘼nianie zbior闚 13. Zbiory biblioteki stanowi: 1. wydawnictwa informacyjne, 2. programy szkolne, 3. podr璚zniki, 4. lektury obowi您kowe i uzupe軟iaj帷e, 5. lektury popularnonaukowe, 6. wybrane pozycje z literatury pi瘯nej, 7. wydawnictwa albumowe, 8. prasa, 9. literatura przedmiotowo-metodyczna oraz z zakresu pedagogiki i psychologii. 14. Systematycznie dokonuje si przegl康u ksi璕ozbioru, wycofuj帷 egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Szko造. 13 1. W Szkole wydawane s posi趾i sk豉daj帷e si z jednego dania. 14 1. Ucze lub jego rodzice (prawi opiekunowie) maj prawo do sk豉dania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i dziecka: a) Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie), kt鏎zy stwierdz, 瞠 zosta造 naruszone prawa ucznia, mog wnie嗆 w formie pisemnej skarg do dyrektora szko造 w terminie 7 dni roboczych od powzi璚ia wiadomo軼i o naruszeniu praw dziecka i ucznia. b) Z這穎na skarga musi zwiera opis sytuacji i konkretne zarzuty dotycz帷e naruszenia prawa ucznia i dziecka. c) Dyrektor przeprowadza post瘼owanie wyja郾iaj帷e w ci庵u trzydziestu dni roboczych. Tre嗆 decyzji przekazuje si wnioskodawcy. d) W przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia maj prawo odwo造wa si do rzecznika praw ucznia przy kuratorze o鈍iaty lub do kuratora o鈍iaty za powiadomieniem dyrektora szko造. 15 1. Uchylony 15b 1. Uchylony
Rozdzia V Organy Szko造 i ich kompetencje
16 1. Organami Szko造 wsp馧dzia豉j帷ymi w realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych s: Organy zarz康zaj帷e Szko陰: a) Dyrektor Szko造, b) Rada Pedagogiczna. Organy spo貫czne Szko造: a) Rada Rodzic闚, b) Samorz康 Uczniowski. 2. Rada Pedagogiczna, Samorz康 Uczniowski i Rada Rodzic闚 uchwalaj regulaminy swojej dzia豉lno軼i, kt鏎e nie mog by sprzeczne z przepisami prawa o鈍iatowego i niniejszym Statutem. 17 1. Dyrektor Szko造 kieruje bie膨c dzia豉lno軼i plac闚ki oraz reprezentuje j na zewn徠rz, jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracownik闚 administracji i obs逝gi. 2. Do zada Dyrektora Szko造 nale篡 w szczeg鏊no軼i: 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 2. Opracowywanie i przedstawianie organowi prowadz帷emu do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szko造. 3. Niezw這cznie przekazywanie do wiadomo軼i organowi prowadz帷emu zalece i polece wydanych przez organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny. 4. Dysponowanie 鈔odkami finansowymi Szko造 – wielko嗆 i rodzaj zobowi您a prawnych i finansowych zaci庵anych samodzielnie przez dyrektora mo瞠 by ograniczony uchwa陰 organu prowadz帷ego. 5. W豉軼iwa organizacja i przebieg sprawdzian闚 przeprowadzanych w szkole 6. Prowadzenie ewidencji spe軟iania obowi您ku szkolnego przez dzieci zamieszkuj帷e w obwodzie Szko造 oraz sprawowanie kontroli jego realizacji. 7. Realizowanie uchwa Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic闚. 8. W豉軼iwa rekrutacja uczni闚. 9. Przestrzeganie dyscypliny bud瞠towej oraz prawid這we prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz w豉軼iwe zabezpieczenie mienia szko造. 10. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik闚 szko造. 11. Przyznawanie nagr鏚 oraz wymierzanie kar porz康kowych nauczycielom i innym pracownikom szko造. 12. Wyst瘼owanie z wnioskami, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic闚, w sprawach odznacze, nagr鏚, wyr騜nie dla nauczycieli oraz pozosta造ch pracownik闚 szko造. 13. Wsp馧praca z Rad Pedagogiczn, Rad Rodzic闚 i Samorz康em Uczniowskim. 14. Wsp馧dzia豉nie ze szko豉mi wy窺zymi oraz zak豉dami kszta販enia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 15. Zgodne funkcjonowanie Szko造 z przepisami prawa o鈍iatowego i Statutem Szko造. 16. Zapewnienie bezpiecze雟twa osobom znajduj帷ym si w budynku Szko造 oraz stanu sanitarnego, technicznego i ochrony p. po. budynku. 17. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odr瑿nymi przepisami. 18. Dyrektor szko造 w uzgodnieniu z organem prowadz帷ym i po zaopiniowaniu przez Rad Pedagogiczn i Rad Rodzic闚, przygotowuje propozycje wskazuj帷e formy realizacji 2 godzin obowi您kowych zaj耩 wychowania fizycznego do wyboru przez uczni闚: a) zaj璚ia sportowe, b) zaj璚ia rekreacyjno – zdrowotne, c) zaj璚ia taneczne i aktywne formy turystyki. 19. Dopuszczenie przez Dyrektora Szko造 do u篡tku w oddziale przedszkolnym oraz w szko-le podstawowej na wniosek nauczyciela nast瘼uj帷ych program闚: program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania og鏊nego do dnia 15 czerwca. 20. Dyrektor Szko造 wyra瘸 zgod na realizacj obowi您ku szkolnego lub obowi您ku przed-szkolnego poza szko陰. 3. Dyrektor odpowiada za: 1. poziom uzyskiwanych przez Szko喚 wynik闚 nauczania i wychowania oraz opiek nad uczniami, 2.zgodno嗆 funkcjonowania Szko造 z przepisami prawa o鈍iatowego i Statutem Szko造, 3.prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odr瑿nymi przepisami, 4.zabezpieczenie piecz璚i i druk闚 軼is貫go zarachowania. 5.Dyrektor bierze udzia w posiedzeniach organu prowadz帷ego i organu szko造 zwo豉nych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organ闚 bierze udzia na ich zaproszenie. 6.Dyrektor winien by powiadomiony i ma prawo uczestniczy we wszystkich zebraniach og馧u uczni闚 lub rodzic闚 zwo造wanych przez organ szko造 lub organ prowadz帷y. 7. wyra瘸 zgod na realizacj obowi您ku szkolnego lub obowi您ku przygotowania przedszkolne-go poza szko陰. 8. dopuszcza do u篡tku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania og鏊nego w terminie do 31 sierpnia ka盥ego roku. 9. przygotowuje arkusz organizacyjny plac闚ki tak, aby 陰czne sumy godzin z danego przedmio-tu w cyklu kszta販enia nie by造 mniejsze ni w ramowym planie nauczania. 10. uchylony 11. corocznie przeprowadza kontrole w zakresie bhp w obiektach szko造. 12. ustala zasady realizacji zaj耩 wychowania fizycznego i wychowania do 篡cia w rodzinie. 13. organizuje doskonalenie zawodowe pracownik闚 oraz nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli. Rada Pedagogiczna 18 1. W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz wszyscy ucz帷y w szkole nauczyciele oraz Dyrektor i bior udzia w posiedzeniach bez wzgl璠u na wymiar czasu pracy. 2. Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szko造. 3. W Szkole dzia豉 Rada Pedagogiczna, kt鏎a jest kolegialnym organem Szko造 w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz帷ych kszta販enia, wychowania i opieki. 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia豉lno軼i, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem Szko造. 5. Do kompetencji stanowi帷ych Rady Pedagogicznej nale篡: 1. przygotowywanie projektu Statutu Szko造 lub jego zmian oraz zatwierdzanie go po zaopiniowaniu przez Rad Rodzic闚, 2. zatwierdzanie plan闚 pracy Szko造, 3. zatwierdzanie regulamin闚 o charakterze wewn皻rznym, 4. uchwalanie Programu Wychowawczego Szko造, Szkolnego Programu Profilaktyki i Wewn徠rzszkolnego Systemu Oceniania, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodzic闚 oraz Samorz康u Uczniowskiego, 5. zatwierdzanie wynik闚 klasyfikacji i promocji uczni闚, 6. wyra瘸nie zgody na egzaminy klasyfikacyjne, 7. ustalanie zestawu program闚: wychowania przedszkolnego, nauczania i szkolnego zestawu podr璚znik闚 po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodzic闚, 8. ustalanie warunk闚 i zasad przyznawania wyr騜nie dla nauczycieli, 9. podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperyment闚 pedagogicznych w Szkole, 10. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szko造. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1. organizacj pracy Szko造, Tygodniowy Rozk豉d Zaj耩 Edukacyjnych, lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. projekt Planu Finansowego Szko造, 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie, 4. propozycje Dyrektora Szko造 w sprawie przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych, 5. kandydata do powierzenia stanowiska Dyrektora, je瞠li do konkursu nie zg這si si 瘸den kandydat albo nie zostanie wy這niony w wyniku konkursu, oraz Dyrektora Szko造 w przypadku powierzenia mu stanowiska na kolejny okres. 6. Uchwa造 Rady Pedagogicznej podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej 1/2 jej cz這nk闚. 7. Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane. 8. Nauczyciele s zobowi您ani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 9. Zebrania Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego, w ka盥ym semestrze w zwi您ku z zatwierdzeniem wynik闚 klasyfikowania i promowania uczni闚, po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 szkolnych oraz w miar bie膨cych potrzeb. 10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udzia z g這sem doradczym osoby zapraszane przez przewodnicz帷ego, za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 11. Rada Pedagogiczna mo瞠 wyst瘼owa z wnioskiem do organu prowadz帷ego o odwo豉nie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szko造. 12. Zasady pracy Rady Pedagogicznej okre郵a regulamin jej dzia豉lno軼i. 13. Program z zakresu kszta販enia og鏊nego przed dopuszczeniem do u篡tku w szkole. 19 1. Samorz康 Uczniowski tworz wszyscy uczniowie Szko造. 2. Organy Samorz康u Uczniowskiego s reprezentantami og馧u uczni闚. 3. Zasady wybierania i dzia豉nia organ闚 Samorz康u Uczniowskiego okre郵a, uchwalony przez og馧 uczni闚, Regulamin Samorz康u Uczniowskiego, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem Szko造. 4. W豉dz Samorz康u jest Zarz康 Samorz康u Uczniowskiego wybrany spo鈔鏚 Przewodnicz帷ych Samorz康闚 Klasowych. 5. Szko喚, w kontaktach z Zarz康em Samorz康u Uczniowskiego reprezentuje Dyrektor Szko造. 6. Samorz康 Uczniowski ma prawo w szczeg鏊no軼i do: 1. wyst瘼owania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi wszystkich form pracy statutowej Szko造, 2. przedstawiania propozycji do corocznie opracowywanych plan闚 pracy dydaktyczno ¬-wychowawczej i opieku鎍zej Szko造 wynikaj帷ych z zainteresowa uczni闚, 3. udzia逝 zaproszonych przedstawicieli, z g這sem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w czasie kt鏎ych rozpatrywane s sprawy uczni闚, z wyj徠kiem rad klasyfikacyjnych, 4. udzia逝 w formu這waniu i opiniowaniu dokument闚 wewn徠rzszkolnych, 5. organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szko造 dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi, 6. redagowania i wydawania materia堯w informacyjnych, 7. wyboru nauczyciela pe軟i帷ego funkcj opiekuna Samorz康u Uczniowskiego. 7. Dyrektor Szko造, w miar mo磧iwo軼i finansowych, zapewnia niezb璠ne 鈔odki materialne dla funkcjonowania organ闚 Samorz康u Uczniowskiego. RADA RODZIC紟 20 1. Rada Rodzic闚 jest organem reprezentuj帷ym spo貫czno嗆 rodzic闚 i uczni闚. 2. Rada Rodzic闚 mo瞠 by powo豉na tylko przez og鏊ne zebranie rodzic闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy rodzic闚. 3. Zasady wyboru przedstawicieli Rady Rodzic闚 i tryb pracy Rady Rodzic闚 okre郵a jej regulamin, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem Szko造. 4. Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szko造, organu prowadz帷ego oraz organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi spraw szko造. 5. W celu wspierania dzia豉lno軼i statutowej szko造 Rada Rodzic闚 mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 oraz innych 廝鏚e. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzic闚 okre郵a regulamin Rady Rodzic闚. 6. Uzyskania informacji o zadaniach Szko造 oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych. 7. Udzia w formu這waniu i opiniowaniu dokument闚 wewn徠rzszkolnych. 8. Rada Rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do Dyrektor Szko造, Rady Pedagogicznej, organu prowadz帷ego i organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi wszystkich form pracy Szko造.
Rozdzia VI Pracownicy Pedagogiczni Szko造
21 1. Pracownikami pedagogicznymi Szko造 s: 1. dyrektor, 2. nauczyciele. 22 1. W Szkole zatrudnia si nauczycieli w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadz帷y Szko喚.· 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepis闚 prawa pracy i Karty Nauczyciela Dyrektor Szko造. 3. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami. 4. Do obowi您k闚 nauczycieli w szczeg鏊no軼i nale篡: 1. dba這嗆 o jako嗆 pracy dydaktyczno – wychowawczej i opieku鎍zej, 2. realizowanie podstawy programowej okre郵onej przez MEN, 3. odpowiedzialno嗆 za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two uczni闚 przez: kontrolowanie stanu bezpiecze雟twa i higieny pomieszcze, zapoznanie uczni闚 z regulaminami: post瘼owania w razie wypadku, dowo瞠nia, wycieczek szkolnych oraz instrukcj alarmow i ewakuacji na wypadek powstania po瘸ru lub zagro瞠nia wybuchem w szkole; kontrolowanie stanu sprz皻u, urz康ze gimnastycznych i sportowych, przed rozpocz璚iem zaj耩 jak i w czasie ich trwania; zapoznanie uczni闚 z zasadami bezpiecznego poruszania si na drogach 4. systematyczne pog喚bianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 5. udzielenie pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze uczni闚, 6. uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, 7. przestrzeganie kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do cz這nk闚 spo貫czno軼i szkolnej, 8. na tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustne poinformowanie ucznia o przewidywanym dla niego stopniu okresowym lub rocznym z prowadzonego przedmiotu, 9. na miesi帷 przed zako鎍zeniem okresu (roku) ustne lub pisemne poinformowanie ucznia i rodzic闚 ucznia na pi鄉ie z po鈍iadczenie odbioru o przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym, 10. uchylony 11. nauczyciele oddzia逝 przedszkolnego maj obowi您ek przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzaj帷ym nauk w klasie I szko造 podstawowej. 12. nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spo鈔鏚 program闚 dopuszczonych do u篡tku przez dyrektora o przedstawia go na radzie pedagogicznej. 13. uchylony 14a. uchylony 14b. uchylony 14c. uchylony 15. udzielaj帷 pomocy uczniom posiadaj帷ym deficyty rozwojowe dostosowuj帷 tok nauczania do indywidualnych mo磧iwo軼i tych uczni闚, zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 16. zapewniaj帷 uczniom szczeg鏊nie uzdolnionym mo磧iwo嗆 realizowania indywidualnych program闚 nauczania oraz uko鎍zenia szko造 w skr鏂onym czasie (na wniosek rodzic闚, wychowawcy klasy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem). 17. punkt 10 uchylony. 5. Nauczyciele w szczeg鏊no軼i maj prawo do: 1. wsp馧udzia逝 w formu這waniu program闚 nauczania i wychowania szko造, 2. kreowania w豉snych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach okre郵onych, 3. egzekwowania od uczni闚 sformu這wanych przez siebie wymaga, aktywnego wsp馧tworzenia oblicza szko造, 4. zachowania tajemnicy informacji dotycz帷ych spraw osobistych i rodzinnych uczni闚, 5. ocenianie ucznia zgodnie z wewn徠rzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, 6. sumienne pe軟ienie dy簑r闚 w czasie przerw, 7. dba這嗆 o pomoce dydaktyczne, sprz皻 i mienie szkolne. 6. W miar potrzeb nauczyciel ma obowi您ek podj望 czynno軼i dodatkowe: 1. wychowawstwo, 2. opiek nad pracowni lekcyjn, 3. protoko這wanie zebra Rady Rodzic闚, 4. opiek nad m這dzie膨 podczas wycieczek klasowych i imprez szkolnych, 5. prowadzenie k馧 zainteresowa, 6. zast瘼stwa za nieobecnych nauczycieli, 7. wykonanie innych czynno軼i zaleconych przez Dyrektora, a wynikaj帷ych z organizacji pracy Szko造. 7. Dyrektor Szko造 zobowi您any jest dba o r闚nomierne obci捫anie nauczycieli powy窺zymi czynno軼iami. 8. Nauczyciel mo瞠 by wyr騜niony lub nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowi您k闚, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz podejmowanie prac wykraczaj帷ych poza jego obowi您ki. 9. Nagroda mo瞠 by przyznana w formie: 1. ustnego podzi瘯owania Dyrektora Szko造 na forum Rady Pedagogicznej, 2. dodatku motywacyjnego, 3. nagrody Dyrektora Szko造, 4. wyst徙ienia z wnioskiem o nagrod do organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny lub organu prowadz帷ego. 17. Osob odpowiedzialn za zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest wychowawca klasy, natomiast w oddziale przedszkolnym dyrektor. 17a. O potrzebie obj璚ia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogicznej pisemnie informuje dy-rektor podaj帷 nast瘼uj帷e informacje: o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania po-mocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin w kt鏎ych poszczeg鏊ne formy po-mocy b璠 realizowane. 18. Zesp馧 tworzony jest wy陰cznie dla uczni闚 z orzeczeniami o potrzebie kszta販enia specjal-nego. 18a. Wnioski do pracy z uczniem uwzgl璠niane b璠 w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 19. Wychowawca klasy organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn w przypadku stwier-dzenia, 瞠 konieczne jest obj璚ie ucznia t pomoc w nast瘼uj帷ych formach: - zaj璚ia rozwijaj帷e uzdolnienia - zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze - zaj璚ia korekcyjno – kompensacyjne - zaj璚ia logopedyczne - inne zaj璚ia o charakterze terapeutycznym 19a. Zaj璚ia s prowadzone przez nauczycieli specjalist闚. 19b. Pomoc jest udzielana w trakcie bie膨cej pracy z uczniem a nie wy陰cznie w 軼i郵e okre郵o-nych formach. 20. Dzia豉nia maj by dokumentowane w dzienniku pracy nauczyciela specjalisty. 21. Nauczyciel wychowawca w swojej dokumentacji posiada wykaz uczni闚 obj皻ych pomoc psychologiczno-pedagogiczn w danym roku szkolnym, w kt鏎ym umieszcza: imi i nazwisko, zakres pomocy, formy i sposoby pomocy, wymiar godzin, formy i sposoby pomocy dla rodzica i czas jej trwania. 22. Wychowawca klasy (w przypadku oddzia逝 przedszkolnego – dyrektor), planuj帷 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsp馧pracuje z rodzicami, piel璕niark 鈔odowiska nau-czania, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem s康owym, poradni psycholo-giczno-pedagogiczn. 22a. Planuj帷 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy uwzgl璠nia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 23. Nauczyciele i specjali軼i udzielaj帷y pomocy s zobowi您ani do napisania oceny efektywno-軼i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2 razy w roku szkolnym uwzgl璠niaj帷 wnioski do dalszej pracy z uczniem). 24. Nauczyciel w bie膨cej pracy z uczniem opracowuje program pracy dla ucznia a je瞠li jest to grupa uczni闚 - program pracy grupy dostosowuje do mo磧iwo軼i edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych uczni闚. 23 1. Dyrektor Szko造 powierza oddzia opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz帷ych w tym oddziale. 2. Wychowawca prowadzi oddzia przez ca造 cykl kszta販enia. 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo瞠 dokona zmiany wychowawcy. 4. Wychowawca w swojej pracy realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szko造, Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Planie Pracy Wychowawczej. 5. Do obowi您k闚 wychowawcy klasy nale篡: 1. poznanie osobowo軼i ucznia, jego zdolno軼i i zainteresowa, 2. poznanie warunk闚 篡cia ucznia i jego stanu zdrowotnego, 3. tworzenie warunk闚 wspomagaj帷ych rozw鎩 ucznia, proces jego uczenia si oraz przygotowania do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie, 4. informowanie ucznia o planach i programach pracy Szko造, 5. planowanie i organizowanie uroczysto軼i klasowych, wycieczek i innych imprez pozaszkolnych, 6. nadzorowanie frekwencji uczni闚, 7. powiadamianie rodzic闚 o nieobecno軼iach uczni闚 szkole, 8. ustalanie oceny zachowania ucznia, 9. prowadzenie dokumentacji pracy klasy, 10. utrzymywanie sta貫go i systematycznego kontaktu oraz wsp馧dzia豉nie z rodzicami ucznia, 11. wsp馧dzia豉nie z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynowanie dzia豉 dydaktyczno - wychowawczych wobec uczni闚, w szczeg鏊no軼i tych, kt鏎ym potrzebna jest indywidualna opieka, . 12. podejmowanie dzia豉 umo磧iwiaj帷ych rozwi您ywanie konflikt闚 w klasowym zespole uczni闚 oraz pomi璠zy innymi cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej, 6. Wychowawca ma prawo do : 1. korzystania w swojej pracy z porady merytoryczno - metodycznej ze strony Dyrektora Szko造, poszczeg鏊nych nauczycieli, doradc闚 metodycznych, 2. wnioskowania o udzielanie kar i nagr鏚 dla swoich wychowank闚, 3. opiniowania wniosk闚 o przyznanie pomocy materialnej. 24 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowi您any jest do : 1. udost瘼niania zbior闚 i innych zbior闚 informacji, 2. udzielania informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 3. informowania czytelnik闚 o nowych nabytkach i nowo軼iach wydawniczych, 4. prowadzenia lekcji bibliotecznych, 5. upowszechniania literatury i czytelnictwa, 6. kszta速owania kultury czytelniczej, 7. wdra瘸nia do poszanowania ksi捫ek i czasopism, 8. dba這軼i o powierzony warsztat pracy i mienie szkolne, 9. tworzy warunki do poszukiwania, porz康kowania i wykorzystywania informacji z r騜nych 廝鏚e oraz efektywnego pos逝giwania si technologi informacyjn, 10. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczni闚 oraz wyrabia i pog喚bia u uczni闚 nawyki czytania i uczenia si, 11. organizuje r騜norodne dzia豉nia rozwijaj帷e wra磧iwo嗆 kulturaln i spo貫czn, 12. realizuje innowacje, 13. przygotowuje uczni闚 do 篡cia w spo貫cze雟twie informacyjnym przy wykorzystywaniu zasob闚 multimedialnych i zasob闚 biblioteki. 14. opiekuje si uczniami przebywaj帷ymi w bibliotece. 2. W ramach pracy organizacyjno - technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowi您any jest do: 1. gromadzenia ewidencji i opracowywania zbior闚, zgodnie z obowi您uj帷ym przepisami, 2. przegl康闚 i konserwacji zbior闚, 3. analizy czytelnictwa, 4. przeprowadzania inwentaryzacji zbior闚 bibliotecznych zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami. 3. Nauczyciel bibliotekarz wsp馧pracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczeg鏊nych przedmiot闚 w celu uzgadniania kierunk闚 gromadzenia zbior闚. 4. Nauczyciel bibliotekarz wsp馧pracuje z innymi bibliotekami i instytucjami o鈍iatowo – wychowawczymi. 5. Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w organizacji imprez szkolnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szko造. 6. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan maj徠kowy i dokumentacj pracy biblioteki.
Rozdzia VII Pracownicy Niepedagogiczni Szko造
25 1. W Szkole zatrudnia si pracownik闚 administracji i obs逝gi w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadz帷y Szko喚. 2. Zadaniem pracownik闚 administracji i obs逝gi jest zapewnianie sprawnego dzia豉nia Szko造, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w 豉dzie i czysto軼i. 3. Zasady zatrudniania pracownik闚 administracji i obs逝gi reguluj odr瑿ne przepisy. 4. Pracownikami administracji i obs逝gi s: 1. samodzielny referent, 2. sprz徠aczka, 3. pracownik do prac ci篹kich, 4. g堯wny ksi璕owy, 5. robotnik gospodarczy 5. Obowi您ki pracownik闚 administracji i obs逝gi w zakresie bezpiecze雟twa uczni闚: sprawna organizacja pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zada wp造waj帷ych na stan bezpiecze雟twa uczni闚; przestrzeganie przepis闚 oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy; reagowanie na wszelkie przejawy niepo膨danych zachowa uczni闚 poprzez zg豉szanie tych zachowa dyrektorowi szko造 lub nauczycielom; niewpuszczanie na teren szko造 os鏏 nieuprawnionych.
Rozdzia VIII Rodzice
26 1. Rodzice (prawni opiekunowie) wsp馧pracuj ze Szko陰 w oparciu o zasady: 1. wzajemnej wymiany informacji o uczniu, 2. uzgadniania podstawowych kryteri闚 post瘼owania z uczniem, 3. wzajemnej pomocy w rozwi您ywaniu trudno軼i wychowawczych i realizacji zada dydaktycznych. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) reprezentowani s w Szkole przez Rad Rodzic闚. 3. Rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do: 1. uzyskiwania informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w Szkole i danym oddziale, 2. zapoznania si z Programem Wychowawczym Szko造 i Szkolnym Programem Profilaktyki, przepisami dotycz帷ymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzamin闚 klasyfikacyjnych, 3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym, o post瘼ach w nauce, przyczynach niepowodze i trudno軼i szkolnych, nieobecno軼iach, 4. informacji o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze, 5. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji swojego dziecka, 6. wyra瘸nia i przekazywania organowi sprawuj帷emu nadz鏎 pedagogiczny opinii na temat pracy Szko造, 7. udzia逝 w 篡ciu Szko造 poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zaj耩 edukacyjnych, zaj耩 pozalekcyjnych oraz imprez szkolnych, a tak瞠 poprzez prac w ramach Rady Rodzic闚. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) maj obowi您ek: 1. wsp馧dzia豉nia z nauczycielami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 2. udzielania wychowawcom klas pe軟ej informacji o stanie zdrowia dziecka, 3. interesowania si post瘼ami w nauce i zachowaniem swojego dziecka, 4. dbania i higien osobist dziecka, 5. zapewnienia ustalonego jednolitego stroju szkolnego, 6. zapewnienia podr璚znik闚, zeszyt闚 oraz przybor闚 szkolnych, 7. systematycznego udzia逝 w spotkaniach z rodzicami, 8. kontaktu ze Szko陰 na wezwanie nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szko造, 9. powiadamiania wychowawcy i usprawiedliwiania nieobecno軼i dziecka w Szkole. 10. Rodzice dziecka podlegaj帷ego obowi您kowi szkolnemu s zobowi您ani do: a) pe軟ienia czynno軼i zwi您anych ze zg這szeniem dziecka do szko造, b) zapewnienia regularnego ucz瘰zczania dziecka na zaj璚ia szkolne, c) zapewnienia dziecku warunk闚 umo磧iwiaj帷ych przygotowanie si do zaj耩. 11. Rodzice dziecka realizuj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 na podstawie zezwolenia, s zobowi您ani do zapewnienia dziecku warunk闚 nauki okre郵onych w tym zezwoleniu. 12. Niespe軟ienie przez dziecko 6-letnie obowi您ku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki podlega egzekucji w trybie przepis闚 o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji. 13. Przez niespe軟ienie obowi您ku, o kt鏎ym mowa wy瞠j, obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki nale篡 rozumie nieusprawiedliwion nieobecno嗆 w okresie jednego miesi帷a na co najmniej 50% obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych w szkole podstawowej.
Rozdzia IX Uczniowie
27 1. Uchylony. 2. W szczeg鏊nych przypadkach, na podstawie odr瑿nych przepis闚, nauka mo瞠 odbywa si w domu rodzinnym ucznia. 3. Warunki i spos鏏 oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 okre郵aj odr瑿ne przepisy. 4. Szczeg馧owe zasady oceniania wewn徠rzszkolnego okre郵a Wewn徠rzszkolny System Oceniania. 5. Uchylony. 6. Uchylony. 28 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo nauki w warunkach poszanowania godno軼i osobistej oraz w豉snych przekona. 2. W szczeg鏊no軼i ucze ma prawo do : 1. w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej, 2. zapoznania si z programami nauczania oraz kryteriami oceniania i stawianymi wymaganiami, 3. opieki wychowawczej, bezpiecze雟twa, 4. 篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 5. bie膨cej informacji o swoich ocenach z poszczeg鏊nych przedmiot闚, 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny post瘼闚 w nauce i zachowania, 7. rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talent闚, 8. uczestniczenia w zaj璚iach lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz imprezach szkolnych, 9. reprezentowania Szko造 w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiej皻no軼iami i mo磧iwo軼iami, 10. pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudno軼i w nauce, 11. przedstawiania wychowawcy klasy lub innym nauczycielom swoich problem闚 oraz uzyskiwania pomocy, 12. zachowania w tajemnicy jego problem闚 i spraw powierzonych w zaufaniu, 13. korzystania z poradnictwa pedagogicznego - psychologicznego, 14. korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odk闚 dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki oraz sprz皻u sportowego podczas lekcji oraz po zaj璚iach szkolnych, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udost瘼nianie pomieszcze, sprz皻u lub pomocy dydaktycznych, 15. swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych 篡cia Szko造, je瞠li nie narusza tym dobra innych os鏏, 16. wp造wania na 篡cie Szko造 poprzez dzia豉lno嗆 Samorz康u Uczniowskiego. 3. Ucze ma obowi您ek: 1. przestrzegania postanowie zawartych w Statucie Szko造 oraz zarz康zeniach Dyrektora i regulaminach szkolnych, 2. post瘼owania w spos鏏 godny, odpowiedzialny w Szkole i poza ni, 3. dbania o dobre imi i poszanowanie tradycji Szko造, 4. punktualnego i systematycznego ucz瘰zczania na zaj璚ia zgodnie z obowi您uj帷ym planem, 5. systematycznego przygotowywania si do zaj耩 lekcyjnych, 6. w豉軼iwego zachowania si w trakcie zaj耩 edukacyjnych, 7. usprawiedliwiania nieobecno軼i na zaj璚iach edukacyjnych w terminie 7 dni od jej zako鎍zenia w formie pisemnej lub telefonicznej przez rodzic闚; nieobecno嗆 powy瞠j 14 dni powinna by usprawiedliwiana na podstawie za鈍iadczenia lekarskiego, 8. wykonywania polece wydawanych przez nauczycieli i pracownik闚 niepedagogicznych Szko造, 9. bezwzgl璠nego przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spo篡wania alkoholu, u篡wania i dystrybucji narkotyk闚 oraz innych 鈔odk闚 odurzaj帷ych, 10. przebywania podczas lekcji i przerw wy陰cznie na terenie szko造, 11. pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni szkolnej, 12. troszczenia si o mienie Szko造, estetyczny wygl康, czysto嗆 i porz康ek na jej terenie, 13. naprawiania 鈍iadomie wyrz康zonej przez siebie szkody - spos鏏 naprawiania szkody okre郵a ka盥orazowo Dyrektor Szko造 lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprz皻, 14 . aktywnego udzia逝 w 篡ciu szkolnym, godnego reprezentowania Szko造 na zewn徠rz, 15. przeciwstawiania si przejawom brutalno軼i, wulgarno軼i i wandalizmu, 16. szanowania pogl康闚 i przekona innych ludzi, 17. szanowania nietykalno軼i i godno軼i w豉snej, nauczycieli, innych pracownik闚 Szko造, kole瘸nek i koleg闚 oraz go軼i Szko造, 18. ubierania si schludnie i estetycznie, z zachowaniem nast瘼uj帷ych ustale: a) na co dzie w doborze ubioru, rodzaju fryzury, bi簑terii nale篡 zachowa umiar, b) uchylony. c) na terenie budynku Szko造 nale篡 nosi mi瘯kie obuwie na jasnej podeszwie, d) na zaj璚iach wychowania fizycznego nale篡 nosi str鎩 sportowy ustalony przez nauczyciela, e) podczas uroczysto軼i szkolnych, egzamin闚 lub w czasie reprezentowania Szko造 na zewn徠rz nale篡 wyst瘼owa w stroju galowym, na kt鏎y sk豉da si: ciemna sp鏚nica lub spodnie oraz bia豉 bluzka lub koszula, 19. kategorycznego wy陰czania i niekorzystania na terenie Szko造 z telefonu kom鏎kowego i innych urz康ze elektronicznych, 20. posiadania wa積ej legitymacji szkolnej. 4. Dyrektor szko造 na wniosek Rady Rodzic闚, Samorz康u Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej i za ich zgoda znosi do odwo豉nia obowi您ek noszenia prze uczni闚 jednolitego ubioru szkolnego. 29 1. Ucze mo瞠 by nagrodzony i wyr騜niony. 2. Wyr騜nienia i nagrody ucze otrzymuje za : 1. wzorowe zachowanie, zgodnie z zasadami okre郵onymi w WSO, 2. rzetelne wype軟ianie obowi您k闚 szkolnych potwierdzonych wynikami dydaktycznymi, na zasadach okre郵onych w WSO, 3. szczeg鏊ne osi庵ni璚ia w okre郵onej dziedzinie wiedzy (osi庵ni璚ia w konkursach, zawodach i olimpiadach), na zasadach okre郵onych w WSO, 4. dzia豉lno嗆 na rzecz klasy, Szko造 i 鈔odowiska, na zasadach okre郵onych w WSO. 5. Zachowanie fair play wobec ca貫j spo貫czno軼i szkolnej. 3.Wyr騜nienia i nagrody udzielane s w formie: 1. ustnej pochwa造 nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy, 2. ustnej pochwa造 Dyrektora na forum klasy, w obecno軼i wychowawcy, 3. ustnej pochwa造 Dyrektora udzielanej na forum Szko造, 4. dyplomu lub nagrody rzeczowej wr璚zanych na uroczysto軼i zako鎍zenia roku szkolnego, 5. 鈍iadectwa z wyr騜nieniem, na podstawie odr瑿nych przepis闚, 6. ekspozycji uzyskanych dyplom闚 i puchar闚. 7. Wpisu do kroniki szko造. 8. Wpisu na stron internetow. 9. Listu gratulacyjnego dla rodzic闚. 10. Pochwa造 wobec rodzic闚. 4. Wyr騜nienia i nagrody (za wyj徠kiem 鈍iadectw) przyznaje si na wniosek: 1. Dyrektora Szko造, 2. wychowawcy klasy, 3. nauczyciela zaj耩 edukacyjnych, 4. Rady Pedagogicznej, 5. Rady Rodzic闚, 6. Samorz康u Uczniowskiego. 6. Udzia oraz zdobyte lokaty i wyr騜nienia w konkursach, zawodach i olimpiadach odnotowuje si w arkuszu ocen ucznia i na 鈍iadectwie pod has貫m "szczeg鏊ne osi庵ni璚ia", zgodnie z zasadami okre郵onymi w WSO. 30 1. Ucze mo瞠 by ukarany. 2.Kar otrzymuje ucze za: 1. nieprzestrzeganie postanowie zawartych w Statucie Szko造, 2. nieprzestrzeganie zarz康ze Dyrekcji oraz polece nauczycieli i innych pracownik闚 Szko造, 3. nieprzestrzeganie regulamin闚 szkolnych. 3.Kary udzielane s w formie: 1. ustnego upomnienia nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy, 2. ustnego upomnienia Dyrektora w obecno軼i wychowawcy i rodzic闚 , 3. pisemnej nagany wraz z pisemnym powiadomieniem rodzic闚 (prawnych opiekun闚), 4. zawieszenia prawa do udzia逝 w imprezach szkolnych i dodatkowych zaj璚iach kulturalno - rekreacyjnych, 5. zobowi您ania ucznia do naprawienia szkody. 6. Upomnienia ustnego dyrektora wobec ca貫j spo貫czno軼i szkolnej na apelu szkolnym. 7. Wezwania rodzic闚 i poinformowania ich o niew豉軼iwym zachowaniu ich dziecka i zado嗆uczynienie pokrzywdzonemu 4. Kary mog by udzielane na wniosek: 1. Dyrektora Szko造, 2. wychowawcy klasy, 3. nauczyciela zaj耩 edukacyjnych, 4. Rady Pedagogicznej, 5. Rady Rodzic闚, 6. Samorz康u Uczniowskiego. 5. Je郵i wobec ucznia zachodzi konieczno嗆 zastosowania jednej z poni瞠j wymienionych kar: 1. pisemnej nagany wraz z pisemnym powiadomieniem rodzic闚 (prawnych opiekun闚), 2. zawieszenia prawa do udzia逝 w imprezach szkolnych i dodatkowych zaj璚iach kulturalno - rekreacyjnych, 3. zobowi您ania ucznia do naprawienia szkody, sk豉daj帷y wniosek o ukaranie, w porozumieniu z wychowawc klasy, przedstawia pisemn informacj o przyczynie zastosowania kary, podj皻ych oddzia造waniach wychowawczych oraz zastosowanych wcze郾iej karach. 4. wychowawca informuje rodzic闚 ucznia o zastosowanych karach w formie pisemnej. Przekazane informacje wychowawca przetrzymuje w teczce wychowawcy klasowego do czasu uko鎍zenia szko造. 6. W przypadku sytuacji opisanej w 29 pkt.5 z wnioskiem o ukaranie powinien zosta pisemnie zapoznany ucze i jego rodzice (prawni opiekunowie). 7. Przed wymierzeniem kar przedstawionych w 29 pkt.5 ucze ma prawo do z這瞠nia wyja郾ie. 31 1. Informacje o przyznanych nagrodach lub zastosowanych karach wychowawca przekazuje rodzicom podczas spotkania indywidualnego.
Rozdzia X Tradycje i ceremonia szkolny
32 1. Jako tradycj szkoln przyjmuje si organizowanie: 1. uroczysto軼i rozpocz璚ia i zako鎍zenia roku szkolnego, 2. uroczysto軼i po瞠gnania absolwent闚, 3. uroczysto軼i 郵ubowania klas pierwszych, 4. uroczysto軼i z okazji 鈍i徠 pa雟twowych i miejskich, 5. innych cyklicznych uroczysto軼i zgodnych z kalendarium szkolnym. 6. 奸ubowanie klas pierwszych na Tarcz Szko造 odbywa si co roku w pierwszym miesi帷u nauki.
Rozdzia XI Gospodarowanie finansami, prowadzenie dokumentacji, piecz璚ie.
33 1. Gospodarka finansowa i materia這wa Szko造 prowadzona jest zgodnie z odr瑿nymi przepisami. 2. Szko豉 jest jednostk bud瞠tow. 3. Szko豉 mo瞠 gromadzi dochody w豉sne, pochodz帷e z : 1. dobrowolnych wp豉t rodzic闚, 2. wp豉t z innych 廝鏚e, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami. 34 1. Szko豉 prowadzi dokumentacj szkoln, kt鏎 przechowuje zgodnie z odr瑿nymi przepisami. 2. Podstawowymi dokumentami Szko造 s : 1. arkusze ocen uczni闚, 2. dzienniki lekcyjne, 3. dzienniki zaj耩 pozalekcyjnych, 4. ksi璕i protoko堯w Rady Pedagogicznej, 5. akta osobowe pracownik闚, 6. dokumenty finansowe. 35 1. Szko豉 u篡wa piecz璚i urz璠owych (du瞠j i ma貫j), zgodnie odr瑿nymi przepisami. 2. Szko豉 u篡wa piecz璚i prostok徠nej: PUBLICZNA SZKOx PODSTAWOWA im .b. Jana Paw豉 II w P這cochowie P這cochowo 72, 06-100 Pu速usk NIP 568-12-38-164,REGON 001133192 tel./fax. 23 692 45 93 3. W Szkole stosowane s piecz璚i imienne z nazw pe軟ionej funkcji : 1. Dyrektor Szko造, 2. G堯wny Ksi璕owy.
Rozdzia XII Postanowienia ko鎍owe
36 1. Integraln cz窷 Statutu Publicznej Szko造 Podstawowej im. b. Jana Paw豉 II w P這cochowie stanowi Wewn徠rzszkolny System Oceniania. 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie o鈍iaty wraz z przepisami wykonawczymi. 37 1. Na wniosek organ闚 Szko造 mo積a dokona zmian w Statucie, kt鏎e uchwala Rada Pedagogiczna. 2. W przypadku wprowadzenia zmian sporz康za si tekst jednolity Statutu.
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.


Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie